LHĐT – Chương Trình Thọ Bát Quan Trai Giới 25-26.03.2023

Chương Trình Thọ Bát Quan Trai Giới
Thứ bảy 25.03

10g30: Vân tập
11g00: Truyền Giới
12g00: Quá Đường
15g00: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám
17g30: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám
19g00: Dược Thực
20g00: Thuyết Pháp
21g30: Bố Tát
23g00: Chỉ tịnh

Chủ Nhật 26.03
05g30: Thức chúng
06g00: Tụng Kinh Lăng Nghiêm
07g30: Tảo thực
08g30: Trà đàm
10g00: Tụng Kinh A Di Đà, Cúng Ngọ, Xã giới, Tiến linh.
11g30: Cúng Dường Trai Tăng 49 ngày Phước Sào Lê thị Ô
12g30: Hoàn mãn

Kính chúc quý vị và quý quyến vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.
Kính thông báo
LHĐT