LHĐT – Chương trình thọ bát quan trai 29-30.06.2024

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Kính mời quý Phật tử cuối tuần này về LIên Hoa Đạo Tràng Thọ Bát Quan Trai.

Thứ bảy ngày 29.06.2024
10g30: Vân tập
11g30: Truyền giới
12g00: Quá đường
13g30: Họp BTC
16g30: Tụng Kinh Thủy Sám
17g30: Tụng Kinh Thủy Sám
19g30: Thuyết Pháp
20g30: Bố Tát
23g00: Chỉ tịnh

Chủ Nhật
05g30: Thức chúng
06g00: Công phu khuya
07g30: Tảo thực
08g30: Trà đàm
10g00: Tụng Kinh Thủy Sám
11g30: Thọ trai
12g00: Hoàn mãn