Nhất tâm đảnh lễ Đại lão Hoà Thượng thượng TỊNH hạ KHÔNG tân viên tịch Cao Đăng Thượng phẩm. Đại lão Hòa Thượng sinh ngày 18 tháng 3 năm 1927, hạnh nguyện viên mãn Ngài đã thâu thần thị tịch …

Nhất tâm đảnh lễ Đại lão Hoà Thượng thượng TỊNH hạ KHÔNG tân viên tịch Read more »