Chương trình Huân Tu Quan Âm 11.03.2023

Nam Mô Quan Thế Âm. Bồ Tát,

Kính mời quý Phật tử về Đạo Tràng Sám Hối và Huân Tu nhân ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát.

Khoá Lễ Sám Hối chủ nhật ngày 05.03.2023
10g00: Sám Hối, Cúng Dường Tam Bảo và Tiến Linh.

Huân Tu Quan Thế Âm ngày 11,03.2023
10g00: Trì Đại Bi Lạy Ngũ Bách Danh 150 lạy
12g00: Thọ Trai
14g00: Trì Đại Bi Lạy Ngũ Bách Danh 200 lạy
15g30: Trì Đại Bi Lạy Ngũ Bách Danh 150 lạy
17g30: Cúng Hoa Đăng, Đạo Từ
19g00: Thọ Trai
20g00: Hoàn mãn

Kính Thông Báo
Liên Hoa Đạo Tràng