Chương Trình Thọ Bát ngày 25-26.11.2023

Chương Trình Thọ Bát ngày 25,26.11.2023

10g30: Vân Tập
11g00: Truyền Giới
12g00: Quá Đường
14g00: Tụng Kinh Địa Tạng
15g30: Thuyết Pháp H.T Thích Tâm Huệ
17g30: Tụng Kinh Địa Tạng
19g30: Thuyết Pháp H.T Thích Tâm Huệ
21g00: Bố Tát
22g30: Chỉ Tịnh

Ngày 26.11
05g30: Thức chúng
06g00: Công phu khuya
07g30: Tảo thực
08g30: Trà đàm HT Phương Trượng và Tăng Ni
10g00: Cúng Ngọ, Tiến Linh, Xả giới
11g30: Thọ Trai
12g30 Hoàn mãn