LHĐT – Chương trình thọ bát quan trai 26-27.08.2023

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát,

Nhân mùa Tri Ân và Báo Ân kính mời quý đạo hữu Phật tử về Liên Hoa Tu Bát Quan Trai vào ngày 26, 27.08
Thứ bảy ngày 26.08
10g00: Vân tập
11g00: Thọ giới
12g00: Quá đường
14g00: Tụng Kinh Thuỷ Sám
16g00: Tụng Kinh Thuỷ Sám
17g30: Tụng Kinh Thuỷ Sám
19g30: Thuyết Pháp
21g00: Bố Tát
23g00 Chỉ tịnh

Chủ Nhật ngày 28.08
05g30: Thức chúng
06g00: Công phu khuya
07g30: Tảo thực
08g30: Trà đàm
10g00: Lễ Kỳ An, Siêu và Xả Giới
11g30: Thọ thực
12g30: Hoàn mãn