Chùa Phước An thông báo KHPP 13-17.04.2022

A Di Đà Phật. Để biết chính sát số lượng học viên tham dự, xin quý Phật tử có con em đi khoá học Thanh Thiếu Niên tại Kristiansand Chùa Phước An, (Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 4), xin hảy đăng ký vào đơn trên đây. 🙏

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwUNWQlEkhC4bLA0sI7deIufLaBqUmzZOfrF__44Wu9C6WtQ/viewform