Chương Trình Pháp Hội A Di Đà 16-18.12.2022

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC TỊNH ĐỘ
16, 17 và 18.12.2022

THỨ 6 NGÀY 16.12.2022
17g00: Khai Đàn Pháp Hội A Di Đà,
Lễ Thế Phát Xuất Gia Phật Tử Đồng Đức
19g00: Thọ Trai
20g00: Thượng Toạ Thích Hạnh Thông chủ giảng
21g30: Niệm Phật
23g00: Tỉnh tọa

THỨ BẢY NGÀY 17.12.2022
05g30: Thức chúng
06g00: Công Phu khuya
07g30: Dùng sáng
09g00: Niệm Phật
10g30: Thầy Quán Tung chủ giảng
12g00: Thọ Trai
13g30: Niệm Phật
15g00: Thầy Viên Ngộ chủ giảng
17g30: Cúng Hoa Đăng
19g00: Thọ Trai
20g00: T.T Thích Giác Thanh Chủ giảng
21g30: Niệm Phật

CHỦ NHẬT NGÀY 18.12.2022
05g30: Thức chúng
06g00: Công Phu khuya
07g30: Thọ Trai
08g30: Trà Đàm H.T Thích Trí Minh và chư Tôn Đức
10g00: Cúng Dường Tam Bảo, Tiến Linh
Chung Thất HL Minh Ngộ Lâm Văn Bế
Chung Thất H.L Liễu Ái Cao Thị Nhàn
Bách nhật HL Liễu Giải Thang Muối
Ngũ Thất HL Diệu Liên Ngô Thị Thanh Liên
Tứ Thất HL Thang Cảnh Đường
12g00: Cúng Dường Trai Tăng Trai chủ gđ HL Minh Ngộ Lâm Văn Bế, Gđ HL Liễu Ái Cao Thị Nhàn

13g00: Hoàn mãn