Kính mừng Phật Thích Ca thành đạo

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính thưa quý Đạo hữu Phật tử gần xa,

Sau 49 ngày thiền quán dưới cội Bồ-đề, thái tử Tất Đạt Đa đã diệt trừ mọi phiền não đau khổ, chiến thắng quân ma, chứng ngộ đạo quả giải thoát vô thượng. Đây là sự kiện vô cùng trọng đại đối với nhân loại và tất cả chúng sinh. Vì, con đường giác ngộ an lạc và giải thoát đã được khai mở, Nếp Sống Từ Bi và Trí Tuệ đã thấm nhuần cho nhân loại trên 2500 năm nay.

Kỷ niệm ngày Đức Phật Thành Đạo Liên Hoa Đạo Tràng long trọng tổ chức Đại Lễ Thành Đạo, Bế Giảng Khóa Tu Học Mùa Đông 2022 và Đón Mừng Năm Mới 2023
Vào ngày thứ bảy 31.12.2022.

Chương TrÌnh Như Sau:

20g00: Kỷ Niệm Phật Thành Đạo – Hoa Đăng – Bế Giảng KTHPP Mùa Đông
22g00: Văn Nghệ
24g00: Đốt pháo hoa Mừng năm mới 2023

Thay mặt BTC kính mời quý Phật tử dành thời gian về tham dự.

Kính mời
Liên Hoa Đạo Tràng