LHĐT – Chương Trình Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Đông 25-31.12.2022

Chương Trình Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Đông
Chủ Nhật Ngày 25.12.2022
10g00-17g00: Vân Tập
18g00: Dược thực
19g30 – 20g30: Lễ Khai Giảng – Khai Thị
21g00: Tụng Kinh A Di Đà – Tĩnh Toạ
23g00: Chỉ tịnh

Từ ngày 26.12.2022 – 30.12.2022
06g00: Thức chúng
06g30: Tụng Kinh Lăng Nghiêm – Lễ 35 vị Phật
08g00: Điểm tâm
10g00- 11g45: Thuyết Pháp
12g00: Quá Đường
13g00: Chỉ tịnh
16g00 – 16g45: Thuyết Pháp
18g00: Dược thực
19g30 – 20g15: Thuyết Pháp
21g00: Tụng Kinh A Di Đà – Tĩnh Toạ
23g00: Chỉ tịnh

Thứ Bảy Ngày 31.12.2022
06g00: Thức chúng
06g30: Kinh Lăng Nghiêm – Lễ 35 vị Phật
08g00: Điểm tâm
10g00- 11g45: Thuyết Pháp
12g00: Quá Đường
13g00: Chỉ tịnh
16g00 – 16g45: Thi
18g00: Dược Thực
20g00: Kỷ Niệm Phật Thành Đạo, Cúng Hoa Đăng – Lễ Bế Giảng
22g00: Văn Nghệ
24g00: Mừng Năm Mới 2023