Chương Trình Thọ Bát 25.06.2022

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát,
Cuối tuần này Thọ Bát Quan Trai tháng 6 kính mời quý Phật tử dành thời gian về tu tập.

Thứ bảy 25.06
10g30: Vân tập
11g00: Truyền giới
12g00: Quá đường
14g00: Thuyết Pháp
15g30: Tụng Kinh Địa Tạng
17g30: Tụng Kinh Địa Tạng
19g30: Thuyết Pháp
21g00: Bố Tát
23g00: Chỉ tịnh

Chủ nhật 26.06
05g30: Thức chúng
06g00: Công phu khuya
07g30: Tảo Thực
08g30: Trà Đàm
10g00: Cúng Dường Tam Bảo, Xả giới, Tiến Linh
12g00: Thọ Trai
12g00: Hoàn mãn