Category: Phật Pháp

Lời Phật Dạy

  Kinh Tạng

Posted in Kinh Tạng

Tác giả và tác phẩm Luận Câu Xá – Phần I

  I. TIỂU SỬ TÁC GIẢ 1. Khảo Cứu Về Sự Ra Đời Của Tác Giả. Luận sư Vasubandhu (Thế Thân), tác giả của bộ luận Abhidharma kośa (Câu-xá) là một ngôi sao sáng nhất và chiếm địa vị cao

Posted in Luận Tạng

Tác giả và tác phẩm Luận Câu Xá – Phần II

II. SỰ QUAN HỆ GIỮA ABHIDHARMA KOŚA VÀ VIBHĀṣĀ 1. Biên Tập Của Luận Vibhāṣā Sau Phật niết bànkhoảng năm đến sáu trăm năm, tức vào thế kỷ I và II (AC), hệ phái Sarvāsti-vādin ở vùng Tây Bắc Ấn

Posted in Luận Tạng

Giới Luật nhìn theo Phật Giáo Tây Tạng

  T.T Thích Nhất Chân CHƯƠNG I : Biệt Giải Thoát Giới (Pratimoksa) Đức Phật thuyết 3 loại giáo pháp. Giáo pháp thứ nhất thuộc về giáo lý Tứ Diệu Đế được Ngài thuyết giảng tại Ba La Nại (Sarnath), Ấn Độ

Posted in Luật Tạng

NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN CHO CÁC PHẬT TỬ MỚI QUY Y TAM BẢO (1970)

Khi đức Phật mới thành đạo, Ngài dạy: ” Cửa vô sanh đã rộng mở Ai có tai hãy nghe và Dứt bỏ tà kiến mê lầm của mình ” LỜI NÓI ĐẦU Chúng ta đương bị mê lầm thống

Posted in Luật Tạng

GIỚI LUẬT – H.T Thích Trí Thủ

Viên Âm – Số 91 trang 7 năm 1950 I. YẾU ĐIỂM GIỚI LUẬT Bài trước đã nói đại cương sự quan hệ của giới luật, ở đây nói rõ thêm và phân biệt ranh giới giữa đại thừa luật

Posted in Luật Tạng

TAM QUY – H.T Thích Trí Thủ 

  Viên Âm – Số 84 trang 18 năm 1949 I. ĐỊNH NGHĨA QUY Y TAM BẢO A. QUY Y QUY nghĩa là trở về. Người đi tha phương cầu thực nay trở về với cố hương, kẻ lạc đường

Posted in Luật Tạng

THỌ GIỚI – Thích Nhất Chân

Trong Phật giáo Ðại thừa, Giới không phải chỉ là một căn bản chung cho mọi người tu Ðạo của bất cứ tông phái nào, Giới cũng không phải chỉ là một bài học vỡ lòng về Ðạo, hay chỉ

Posted in Luật Tạng

LUẬT HỌC VÀ LUẬT NGHI TỰ VIỆN TẠI TRUNG HOA TRƯỚC THỜI NGÀI ĐẠO TUYÊN

  ĐỒNG THÀNH Trong nhữnng giai đoạn phôi thai của Phật giáo tại Trung Hoa diễn ra vào đầu kỷ nguyên Tây lịch, rất nhiều cao Tăng từ Trung Á và Ấn Độ đã nỗ lực phiên dịch kinh điển

Posted in Luật Tạng

NỀN TẢNG THIẾT LẬP GIỚI

  Thích Viên Giác Mục Lục Lời Nói Đầu Chương I.Quá trình hình thành giới Giới pháp là giới Ba pháp quy y là giới Giới kinh Ni giới Giới Bổn Chương II.Giới luật cơ sở của đạo đức Khái

Posted in Luật Tạng

Bát Quan Trai Giới Thập Giảng Thích Diễn Bồi

Thích Thiện Huệ dịch Duyên Khởi Hơn năm năm trước, nhân chuyến chiêm bái Phật tích ở Ấn, trên đường về, Đại Đức Minh-Giác, trụ trì chùa Niệm Phật (Hòa Lan) đã ghé thăm và đảnh lễ ngài Diễn Bồi

Posted in Luật Tạng

Bát Quan Trai Thích Tuệ Sỹ

TU GIỚI Phật pháp như thuốc hay, nhưng tùy theo căn bịnh. Có điều, không phải như thuốc Tây, được bào chế như thế nào thì đồng loạt các người bịnh dùng như vậy, chỉ hơi khác nhau về cân

Posted in Luật Tạng

Giới Bát Quan Trai HT. Thích Thiện Hoa

A. MỞ ĐỀ Đức Phật Thích Ca nói pháp gần 50 năm, có đến 84.000 pháp môn, vô lượng diệu nghĩa. Mặc dù giáo pháp nhiều như thế, nhưng không ngoài ba môn chính là “giới, định, huệ”. Trong “giới,

Posted in Luật Tạng

GIỚI THIỆU PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA BỒ TÁT GIỚI Thích Thái Hòa

  Tổng Luận Và Ý Nghĩa: Tổng luận: Ý thức tự giác là yếu tố cơ bản để xác định con người có khả năng trưởng thành, về tư duy và sáng tạo, có khả năng đạp vỡ mọi trói

Posted in Luật Tạng

Ngũ Giới HT. Thích Thiện Hoa

A. MỞ ĐỀ Sau khi quy y Tam Bảo rồi, người Phật tử tại gia phải sống đúng theo quy luật mà đức Phật đã chế ra, để tiến bước trên đường Đạo. Quy luật ấy là Ngũ Giới. Người

Posted in Luật Tạng

MỘT THỜI TRUYỀN LUẬT Tuệ Sỹ

Nguyễn Du khi cho Kiều đi tu phía sau vườn của nhà Hoạn Thư, chỉ cho cô thọ tam quy ngũ giới. Nhiều Thầy của chúng ta phản đối, cho là Nguyễn Du không hiểu luật xuất gia cho nên

Posted in Luật Tạng

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 1

PHẨM THỨ NHẤT DUYÊN KHỞI Chính tôi được nghe như thế nầy. Một thuở nọ, đức Phật kiết hạ tại núi Kỳ-Xà-Quật, gần thành Vương-Xá với chúng Đại Tỳ-kheo một muôn hai nghìn người. Đó là các vị trưởng lão

Posted in Kinh Tạng

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 2

PHẨM THỨ HAI NIỆM PHẬT CÔNG ĐỨC Bấy giờ, đức Như-Lai hiện ở trong đôi môi đẹp như trái tần-bà phóng ra luồng hào quang rực rỡ, chói sáng gọi là Thành Tựu Thọ Quang Thể Tướng Quang Minh, với

Posted in Kinh Tạng

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 3

PHẨM THỨ BA NIỆM PHẬT CÔNG ĐỨC Lúc bấy giờ, ngài Phổ-Hiền Bồ-Tát liền nhập Nhứt Thiết Phật Độ Thể Tánh Tam Muội, tất cả Bồ-Tát và đại chúng đều thấy thân mình ở trong thân của Phổ-Hiền Bồ-Tát. Lại

Posted in Kinh Tạng

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 4

PHẨM THỨ TƯ XƯNG TÁN DANH HIỆU Bấy giờ, Quốc mẫu Vi-Đề-Hy hoàng thái hậu từ trong pháp hội bước ra, cung kính đảnh lễ Thế-Tôn, rồi chấp tay hướng về ngài Phổ-Hiền Đại Bồ-Tát, mà thưa rằng: – “Kính

Posted in Kinh Tạng

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 5

PHẨM THỨ NĂM QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG Lúc bấy giờ, Quốc mẫu Vi-Đề-Hy hoàng thái hậu hớn hở vui mừng được nghe pháp yếu của Như-Lai qua lời dạy của ngài Phổ-Hiền Đại Bồ-Tát, bèn tiếp tục thưa

Posted in Kinh Tạng

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 6

PHẨM THỨ SÁU NĂNG LỰC BẤT TƯ NGHỊ CỦA DANH HIỆU PHẬT Ngài Quán-Thế-Âm Bồ-Tát bảo bà Vi-Đề-Hy rằng: – “Nầy Vi-Đề-Hy, đức Thích-Ca Mâu-Ni Thế-Tôn trọn đời giáo hóa điều phục chúng sinh, đã ban bố tám vạn bốn

Posted in Kinh Tạng

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 7

PHẨM THỨ BẢY KHUYẾN PHÁT NIỆM PHẬT VÀ ĐỌC TỤNG CHƠN NGÔN Lúc bấy giờ, ngài Phổ-Hiền Đại Bồ-Tát bạch Phật rằng: – Thưa Thế-Tôn, con nay vì thương tưởng chúng sanh nơi thời Mạt pháp, khi ấy kiếp giảm,

Posted in Kinh Tạng

Kinh Hiền Ngu (Phẩm 01-10)

Phẩm thứ nhất: PHẠM THIÊN THỈNH PHÁP Chính tôi được nghe Một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại đạo tràng Thiện Thắng. Cũng do lòng bi thiết cứu thế, hoằng pháp độ sinh, đã mất bao công gian

Posted in Kinh Tạng

Kinh Hiền Ngu (Phẩm 11-18)

Phẩm thứ mười một: TỶ KHƯU BẢO THIÊN Chính tôi được nghe Một thời đức Phật ở nước Xá Vệ tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái Tử Kỳ Đà. Ở thành này có ông Trưởng giả,

Posted in Kinh Tạng

Kinh Hiền Ngu (Phẩm 19-26)

Phẩm thứ mười chín: SA DI HỘ GIỚI NGƯỜI đã thọ giới phải giữ giới, dầu cho mất thân mạng cũng không nên phá giới. Tại sao? Giới là nền tảng của người tu Đạo, là một lối đi vững

Posted in Kinh Tạng

Kinh Hiền Ngu (Phẩm 27-35)

Phẩm thứ hai mươi bảy: BỐ THÍ MẮT Chính tôi được nghe Một thuở nọ đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái Tử Kỳ Đà. Bấy giờ Đức Thế Tôn đương

Posted in Kinh Tạng

Kinh Hiền Ngu (Phẩm 36-46)

Phẩm thứ ba mươi lăm: A DU CA Chính tôi được nghe Một thời đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ, tại vườn Cấp Cô Độc cây của Kỳ Đà. Một buổi sớm ấy đức Phật và tôi vào thành

Posted in Kinh Tạng

Tác giả và tác phẩm Luận Câu Xá – Phần III

III. Mối Quan Hệ Giữa Abhidharma Kośa Và Saṃyuktābhidharma-hṛdaya-śāstra 1. Theo Thứ Tự Tổ Chức Của Luận Đời sau, khi giảng về Abhidharma-Kośa, các học giả đều cho rằng tác giả Vasubandhu lấy các bộ Aḍpadaśāstra (Lục Túc luận), Abhidharma-jñāna-prasthāna

Posted in Luận Tạng

Tác giả và tác phẩm Luận Câu Xá – Phần IV

IV. TƯ TƯỞNG SÂU XA CỦA LUẬN ABHIDHARMA-KOŚA 1. Tư Tưởng Trực Tiếp Một tác phẩm học thuật vĩ đại như thế thì ắt hẳn phải có hệ thống tư tưởng vĩ đại làm nền tảng cho nó, đương thời

Posted in Luận Tạng