Category: Kinh Tạng

Kinh Công Đức Tắm Phật Hán dịch: Sa-môn Thích Nghĩa Tịnh đời Đường Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức Bạc-già-phạm ở trên đỉnh núi Linh Thứu gần thành Vương …

Kinh Công Đức Tắm Phật Read More »

Kinh Tạng

PHẨM THỨ NHẤT DUYÊN KHỞI Chính tôi được nghe như thế nầy. Một thuở nọ, đức Phật kiết hạ tại núi Kỳ-Xà-Quật, gần thành Vương-Xá với chúng Đại Tỳ-kheo một muôn hai nghìn người. Đó là các vị trưởng lão …

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 1 Read More »

PHẨM THỨ HAI NIỆM PHẬT CÔNG ĐỨC Bấy giờ, đức Như-Lai hiện ở trong đôi môi đẹp như trái tần-bà phóng ra luồng hào quang rực rỡ, chói sáng gọi là Thành Tựu Thọ Quang Thể Tướng Quang Minh, với …

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 2 Read More »

PHẨM THỨ BA NIỆM PHẬT CÔNG ĐỨC Lúc bấy giờ, ngài Phổ-Hiền Bồ-Tát liền nhập Nhứt Thiết Phật Độ Thể Tánh Tam Muội, tất cả Bồ-Tát và đại chúng đều thấy thân mình ở trong thân của Phổ-Hiền Bồ-Tát. Lại …

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 3 Read More »

PHẨM THỨ TƯ XƯNG TÁN DANH HIỆU Bấy giờ, Quốc mẫu Vi-Đề-Hy hoàng thái hậu từ trong pháp hội bước ra, cung kính đảnh lễ Thế-Tôn, rồi chấp tay hướng về ngài Phổ-Hiền Đại Bồ-Tát, mà thưa rằng: – “Kính …

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 4 Read More »

PHẨM THỨ NĂM QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG Lúc bấy giờ, Quốc mẫu Vi-Đề-Hy hoàng thái hậu hớn hở vui mừng được nghe pháp yếu của Như-Lai qua lời dạy của ngài Phổ-Hiền Đại Bồ-Tát, bèn tiếp tục thưa …

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 5 Read More »

PHẨM THỨ SÁU NĂNG LỰC BẤT TƯ NGHỊ CỦA DANH HIỆU PHẬT Ngài Quán-Thế-Âm Bồ-Tát bảo bà Vi-Đề-Hy rằng: – “Nầy Vi-Đề-Hy, đức Thích-Ca Mâu-Ni Thế-Tôn trọn đời giáo hóa điều phục chúng sinh, đã ban bố tám vạn bốn …

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 6 Read More »

PHẨM THỨ BẢY KHUYẾN PHÁT NIỆM PHẬT VÀ ĐỌC TỤNG CHƠN NGÔN Lúc bấy giờ, ngài Phổ-Hiền Đại Bồ-Tát bạch Phật rằng: – Thưa Thế-Tôn, con nay vì thương tưởng chúng sanh nơi thời Mạt pháp, khi ấy kiếp giảm, …

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 7 Read More »

Phẩm thứ nhất: PHẠM THIÊN THỈNH PHÁP Chính tôi được nghe Một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại đạo tràng Thiện Thắng. Cũng do lòng bi thiết cứu thế, hoằng pháp độ sinh, đã mất bao công gian …

Kinh Hiền Ngu (Phẩm 01-10) Read More »

Phẩm thứ mười một: TỶ KHƯU BẢO THIÊN Chính tôi được nghe Một thời đức Phật ở nước Xá Vệ tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái Tử Kỳ Đà. Ở thành này có ông Trưởng giả, …

Kinh Hiền Ngu (Phẩm 11-18) Read More »

Phẩm thứ mười chín: SA DI HỘ GIỚI NGƯỜI đã thọ giới phải giữ giới, dầu cho mất thân mạng cũng không nên phá giới. Tại sao? Giới là nền tảng của người tu Đạo, là một lối đi vững …

Kinh Hiền Ngu (Phẩm 19-26) Read More »

Phẩm thứ hai mươi bảy: BỐ THÍ MẮT Chính tôi được nghe Một thuở nọ đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái Tử Kỳ Đà. Bấy giờ Đức Thế Tôn đương …

Kinh Hiền Ngu (Phẩm 27-35) Read More »

Phẩm thứ ba mươi lăm: A DU CA Chính tôi được nghe Một thời đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ, tại vườn Cấp Cô Độc cây của Kỳ Đà. Một buổi sớm ấy đức Phật và tôi vào thành …

Kinh Hiền Ngu (Phẩm 36-46) Read More »

Như vậy, tôi nghe một lúc đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai ở tại thành Vương Xá trong núi Kỳ Ðà Quật, cùng chúng đại Tỳ kheo, một ngàn hai trăm năm mươi người câu hội. Chúng Bồ …

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật -HT. Thích Trí Tịnh dịch Read More »