Category: Kinh Tạng

Lời Phật Dạy

  Kinh Tạng

Posted in Kinh Tạng

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 1

PHẨM THỨ NHẤT DUYÊN KHỞI Chính tôi được nghe như thế nầy. Một thuở nọ, đức Phật kiết hạ tại núi Kỳ-Xà-Quật, gần thành Vương-Xá với chúng Đại Tỳ-kheo một muôn hai nghìn người. Đó là các vị trưởng lão

Posted in Kinh Tạng

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 2

PHẨM THỨ HAI NIỆM PHẬT CÔNG ĐỨC Bấy giờ, đức Như-Lai hiện ở trong đôi môi đẹp như trái tần-bà phóng ra luồng hào quang rực rỡ, chói sáng gọi là Thành Tựu Thọ Quang Thể Tướng Quang Minh, với

Posted in Kinh Tạng

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 3

PHẨM THỨ BA NIỆM PHẬT CÔNG ĐỨC Lúc bấy giờ, ngài Phổ-Hiền Bồ-Tát liền nhập Nhứt Thiết Phật Độ Thể Tánh Tam Muội, tất cả Bồ-Tát và đại chúng đều thấy thân mình ở trong thân của Phổ-Hiền Bồ-Tát. Lại

Posted in Kinh Tạng

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 4

PHẨM THỨ TƯ XƯNG TÁN DANH HIỆU Bấy giờ, Quốc mẫu Vi-Đề-Hy hoàng thái hậu từ trong pháp hội bước ra, cung kính đảnh lễ Thế-Tôn, rồi chấp tay hướng về ngài Phổ-Hiền Đại Bồ-Tát, mà thưa rằng: – “Kính

Posted in Kinh Tạng

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 5

PHẨM THỨ NĂM QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG Lúc bấy giờ, Quốc mẫu Vi-Đề-Hy hoàng thái hậu hớn hở vui mừng được nghe pháp yếu của Như-Lai qua lời dạy của ngài Phổ-Hiền Đại Bồ-Tát, bèn tiếp tục thưa

Posted in Kinh Tạng

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 6

PHẨM THỨ SÁU NĂNG LỰC BẤT TƯ NGHỊ CỦA DANH HIỆU PHẬT Ngài Quán-Thế-Âm Bồ-Tát bảo bà Vi-Đề-Hy rằng: – “Nầy Vi-Đề-Hy, đức Thích-Ca Mâu-Ni Thế-Tôn trọn đời giáo hóa điều phục chúng sinh, đã ban bố tám vạn bốn

Posted in Kinh Tạng

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 7

PHẨM THỨ BẢY KHUYẾN PHÁT NIỆM PHẬT VÀ ĐỌC TỤNG CHƠN NGÔN Lúc bấy giờ, ngài Phổ-Hiền Đại Bồ-Tát bạch Phật rằng: – Thưa Thế-Tôn, con nay vì thương tưởng chúng sanh nơi thời Mạt pháp, khi ấy kiếp giảm,

Posted in Kinh Tạng

Kinh Hiền Ngu (Phẩm 01-10)

Phẩm thứ nhất: PHẠM THIÊN THỈNH PHÁP Chính tôi được nghe Một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại đạo tràng Thiện Thắng. Cũng do lòng bi thiết cứu thế, hoằng pháp độ sinh, đã mất bao công gian

Posted in Kinh Tạng

Kinh Hiền Ngu (Phẩm 11-18)

Phẩm thứ mười một: TỶ KHƯU BẢO THIÊN Chính tôi được nghe Một thời đức Phật ở nước Xá Vệ tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái Tử Kỳ Đà. Ở thành này có ông Trưởng giả,

Posted in Kinh Tạng

Kinh Hiền Ngu (Phẩm 19-26)

Phẩm thứ mười chín: SA DI HỘ GIỚI NGƯỜI đã thọ giới phải giữ giới, dầu cho mất thân mạng cũng không nên phá giới. Tại sao? Giới là nền tảng của người tu Đạo, là một lối đi vững

Posted in Kinh Tạng

Kinh Hiền Ngu (Phẩm 27-35)

Phẩm thứ hai mươi bảy: BỐ THÍ MẮT Chính tôi được nghe Một thuở nọ đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái Tử Kỳ Đà. Bấy giờ Đức Thế Tôn đương

Posted in Kinh Tạng

Kinh Hiền Ngu (Phẩm 36-46)

Phẩm thứ ba mươi lăm: A DU CA Chính tôi được nghe Một thời đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ, tại vườn Cấp Cô Độc cây của Kỳ Đà. Một buổi sớm ấy đức Phật và tôi vào thành

Posted in Kinh Tạng

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật -HT. Thích Trí Tịnh dịch

Như vậy, tôi nghe một lúc đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai ở tại thành Vương Xá trong núi Kỳ Ðà Quật, cùng chúng đại Tỳ kheo, một ngàn hai trăm năm mươi người câu hội. Chúng Bồ

Posted in Kinh Tạng

KINH VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

Hán dịch: Tào Nguỵ, Pháp Sư Khương Tăng Khải Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh (Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai Thứ Năm Kinh Đại Bảo Tích Hán bộ từ quyển thứ 17 đến hết quyển

Posted in Kinh Tạng Tagged with:

PHẬT THUYẾT ÐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ÐẲNG GIÁC KINH

Nguyên Hán bản: HẠ LIÊN CƯ (hội tập) TÂM TỊNH chuyển ngữ — o0o — PHẨM MỘT PHÁP HỘI THÁNH CHÚNG Tôi nghe như vầy: Một thời Ðức Phật, tại thành Vương Xá, trong núi Linh Thứu, cùng mười hai

Posted in Kinh Tạng

KINH BỔN NGUYỆN CÔNG ÐỨC CỦA BẢY ÐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

Hán dịch: Ðời Ðại Ðường, Tam-tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh Việt dịch:  Thích nữ Tâm Thường Tôi nghe như vầy: Một thời, đức Bạc-già-phạm đi chu du giáo hóa các nước, đến thành Quảng Nghiêm nghỉ lại dưới gốc cây âm

Posted in Kinh Tạng

KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ của BẬC ĐẠI NHÂN

HT Thích Nhất Hạnh dịch Giới thiệu: Kinh Bát Ðại Nhân Giác do ngài An Thế Cao dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán, vào thời Hậu Hán đời vua Hán Hoàn Ðế, niên hiệu Kiến Hòa năm thứ 2

Posted in Kinh Tạng

KINH DI GIÁO Dịch Giả: Hòa Thượng Thích Trí Quang

Nhất tâm đảnh lễ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng Phật bảo khắp cả pháp giới. Nhất tâm đảnh lễ kinh Giáo huấn vắn tắt của Phật lúc sắp niết bàn, cùng Pháp bảo khắp cả pháp giới.

Posted in Kinh Tạng

KINH DI LẶC Việt dịch: Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu

NGHI THỨC TỤNG KINH DI LẶC MẬT NIỆM (thắp đèn đốt hương, toàn thể đúng ngay ngắn, chắp tay để ngang ngực, mật niệm) Tịnh pháp giới chân ngôn Úm lam sa ha (3 lần) Lục tự đại minh chân

Posted in Kinh Tạng

Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm (Dịch Âm)

LỜI PHI LỘ Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm không tìm thấy trong Đại tạng kinh.  Kinh này chắc là do một vị cao tăng Phật giáo Việt Nam biên soạn, nhưng biên soạn vào lúc nào thì chưa

Posted in Kinh Tạng

Du Già Bồ Tát Giới Bổn

Di Lặc Bồ tát tuyên thuyết Tam Tạng Pháp Sư Huyền Tráng phụng chiếu dịch Hán văn Tỳ kheo Thích Pháp Chánh dịch Việt văn   Các vị Bồ tát! sau khi đã thọ lãnh giới pháp thanh tịnh của

Posted in Kinh Tạng

Kinh Quán Vô Lượng Thọ

Như vậy, tôi nghe một lúc đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai ở tại thành Vương Xá trong núi Kỳ Ðà Quật, cùng chúng đại Tỳ kheo, một ngàn hai trăm năm mươi người câu hội. Chúng Bồ

Posted in Kinh Tạng

Kinh Vô Lượng Thọ- Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải

  Kinh Vô Lượng Thọ – Quyển Thượng Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải Tôi nghe như vầy: Một thời, Ðức Phật trụ trong núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá, cùng với một vạn hai ngàn vị

Posted in Kinh Tạng

Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Thần Chú Cứu Ngạ Qủy Diện Nhiên

Đời Đường, người nước Vu Điền, Tam tạng pháp sư Thật Xoa Nan Đà dịch. Việt dịch: Quảng Minh. Một thời đức Thế tôn ở tại Tăng già lam Ni câu luật na, thành Ca tỳ la vệ, cùng với

Posted in Kinh Tạng

Kinh Mộc Tích Dụ – Việt dịch Thích Tuệ Sỹ

Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở Câu-tát-la[2], du hành giữa nhân gian và có đại chúng Tỳ-kheo đi theo. Bấy giờ Đức Thế Tôn đang đi giữa đường, chợt thấy có đống cây lớn[3] ở một nơi

Posted in Kinh Tạng

Phật Thuyết Dục Tượng Công Đức Kinh

Đại Đường, Thiên Trúc, Tam tạng Bảo Tư Duy[2] dịch. Việt dịch:  Quảng Minh Tôi nghe như vầy, một thời đức Bạt già phạn ở trên núi Linh Phong, (ở phía đông bắc) thành Vương Xá, cùng chúng đại Bí

Posted in Kinh Tạng

Kinh Tứ Niệm Xứ

Trung Bộ Kinh, bài kinh số 10 Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm – Satipatthana Sutta Kinh Tứ Niệm Xứ Thích Nhất Hạnh dịch Sau đây là những lời mà tôi đã được nghe đức Thế Tôn dạy, hồi người

Posted in Kinh Tạng

Kinh Niệm Xứ

KINH NIỆM XỨ Thứ bảy, 02 Tháng 1 2010 21:54 (Satipatthana Sutta) [1] Lời Mở Đầu Kinh Niệm Xứ, Satipattthana Sutta, là một bài kinh vô cùng quan trọng vì kinh này đề cập đến những đề mục hành thiền

Posted in Kinh Tạng

Kinh 42 Chương

Kinh Bốn Mươi Hai Chương Thứ bảy, 02 Tháng 1 2010 21:55 Trong bao nhiêu kinh sách đạo Phật, mỗi bộ là mổi kho tàng chứa pháp môn vô lượng để đối trị những căn bệnh, tham ái, tình chấp, vọng

Posted in Kinh Tạng