Category: Luận Tạng

  I. TIỂU SỬ TÁC GIẢ 1. Khảo Cứu Về Sự Ra Đời Của Tác Giả. Luận sư Vasubandhu (Thế Thân), tác giả của bộ luận Abhidharma kośa (Câu-xá) là một ngôi sao sáng nhất và chiếm địa vị cao …

Tác giả và tác phẩm Luận Câu Xá – Phần I Read More »

II. SỰ QUAN HỆ GIỮA ABHIDHARMA KOŚA VÀ VIBHĀṣĀ 1. Biên Tập Của Luận Vibhāṣā Sau Phật niết bànkhoảng năm đến sáu trăm năm, tức vào thế kỷ I và II (AC), hệ phái Sarvāsti-vādin ở vùng Tây Bắc Ấn …

Tác giả và tác phẩm Luận Câu Xá – Phần II Read More »

III. Mối Quan Hệ Giữa Abhidharma Kośa Và Saṃyuktābhidharma-hṛdaya-śāstra 1. Theo Thứ Tự Tổ Chức Của Luận Đời sau, khi giảng về Abhidharma-Kośa, các học giả đều cho rằng tác giả Vasubandhu lấy các bộ Aḍpadaśāstra (Lục Túc luận), Abhidharma-jñāna-prasthāna …

Tác giả và tác phẩm Luận Câu Xá – Phần III Read More »

IV. TƯ TƯỞNG SÂU XA CỦA LUẬN ABHIDHARMA-KOŚA 1. Tư Tưởng Trực Tiếp Một tác phẩm học thuật vĩ đại như thế thì ắt hẳn phải có hệ thống tư tưởng vĩ đại làm nền tảng cho nó, đương thời …

Tác giả và tác phẩm Luận Câu Xá – Phần IV Read More »

V. THỨ TỰ TỔ CHỨC CỦA LUẬN CÂU-XÁ 1. Tổ Chức Của Toàn Luận Bất luận là tác phẩm như thế nào, đặc biệt là những tác phẩm đại biểu có đầy đủ quyền uy, tất nhiên đều có sự …

Tác giả và tác phẩm Luận Câu Xá – Phần V Read More »

VI. GIÁ TRỊ VÀ ĐỊA VỊ CỦA LUẬN CÂU XÁ 1. Giá Trị Vĩ Đại Của Luận Theo truyền thuyết, Tác phẩm của ngài Vasubandhu gồm có một ngàn bộ luận Tiểu thừa và một ngàn bộ luận Đại thừa, …

Tác giả và tác phẩm Luận Câu Xá – Phần VI Read More »

VII. NGƯỜI DỊCH VÀ NGƯỜI GIẢI THÍCH LUẬN 1. Người Dịch Phật giáo Trung Quốc là từ Ấn độ truyền qua, vì vậy văn tự của Ấn độ không giống với Hoa Hạ. Ở trong nước, người nào muốn hiểu …

Tác giả và tác phẩm Luận Câu Xá – Phần VII Read More »

GIẢI ĐỀ : Luận nầy nói tục đế tức chân, là cảnh sở quán. Chữ VẬT là chỉ VẠN PHÁP, hai chữ BẤT THIÊN là chẳng biến đổi, cũng có nghĩa chỉ ngay thể tánh thật tướng của các pháp. …

BÀI LUẬN THỨ NHẤT VẬT BẤT THIÊN Read More »

GIẢI ĐỀ : Luận nầy nói “Chân Không” bất “không”, đặt ra chân đế làm cảnh sở quán, “Bất Chân” có hai nghĩa : 1. Là pháp hữu vi: Vì pháp do duyên sanh là giả, giả mà chẳng thật …

BÀI LUẬN THỨ HAI BẤT CHÂN KHÔNG Read More »

TIỂU DẪN : Vua Tần Diêu Hưng (từ năm 394-416 CN) là minh chúa lúc đương thời, đã triệu tập các pháp sư giáo môn hơn 500 vị, trong đó có những vị Sư người Ấn như: Thiền Sư Phật …

BÀI LUẬN THỨ BA BÁT NHÃ VÔ TRI Read More »

GIẢI ĐỀ : NIẾT BÀN VÔ DANH LUẬN là Luận về Niết Bàn. Hai chữ Niết Bàn là tiếng Phạn, dịch là viên tịch. Ngũ trụ (1) sạch hết gọi là viên, nhị tử (2) vĩnh vong gọi là Tịch, …

BÀI LUẬN THỨ TƯ NIẾT BÀN VÔ DANH Read More »

Tác Giả: Tăng Triệu Ðại Sư – Lược Giải: Hám Sơn Ðại Sư Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực LỜI DỊCH GIẢ Triệu Luận là một tuyệt tác của Ngài Tăng Triệu, từ xưa rất nổi tiếng tại Trung …

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI Read More »

-Thích-Tâm-Châu dịch chữ Hán ra chữ Việt —o0o— 1.- QUY-SƠN ĐẠI-VIÊN THIỀN-SƯ CẢNH-SÁCH Phù, nghiệp hệ thụ thân, vị miễn hình lụy. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Tuy nãi, tứ đại phù trì, …

TRUY MÔN CẢNH HUẤN Read More »

Sa môn Thích Ðạo Xước soạn Chứng nghĩa: Hòa Thượng Thích Ðỗng Minh Chuyển ngữ: Như Hòa 1- Dẫn nhập Ngài Ðạo Xước là một vị cao tăng sống vào đời Ðường (562-645), người Vấn Thủy, Tinh Châu (huyện Thái …

An Lạc Tập Read More »

  Quyển thượng Thiên Thân bồ tát tạo luận Ðời Diêu Tần, ngài tam tạng pháp sư Cưu Ma La Thập dịch Quảng Minh dịch   Phát Bồ Ðề Tâm Luận Phẩm 1:  Khuyến Phát   Kính lạy khắp pháp …

PHÁT BỒ ĐỀ TÂM LUẬN – Thiên Thân bồ tát tạo luận Read More »