LHĐT – Thông Báo

A Di Đà Phật,
Xin thông báo!
Quý vị Phật Tử nào đã gởi tịnh tài cúng dường có khai thuế cho năm 2020, trong ngày hôm nay sẽ nhận được đúc kết hàng năm (Årsoppgave) mà chùa đã trình lên sở thuế. Xin quý vị vui lòng kiểm tra lại, nếu có điều gì thiếu sót hoặc không chính xác, xin quý vị liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 48 60 83 35 trễ nhất là ngày 20.02.2021 để kịp thời chỉnh sửa.
Kính thông báo!