LHĐT – Tụng Kinh Pháp Hoa và Lễ vía Quan Âm 23.10.2021