Chương Trình Phật Sự Quý Mẹo 2023

Chương Trình Sinh Hoạt Tháng 11 và 12. Và tháng 01. 2024
Tháng 11

Ngày 25, 26. 11 Thọ Bát

Tháng 12
Ngày 02.12 Lễ An Vị Chùa Pháp Vũ
Ngày 09.12 Trì Tụng Kinh Pháp Hoa
Ngày 12.12 Sám Hối Chùa Khuông Việt

Tháng 01
Ngày 5, 6 và 7 Pháp Hội A Di Đà
Ngày 10 Sám Hối Chùa KV
Ngày 27,28 Thọ Bát LH

Chương Trình Sinh Hoạt Năm 2024

Tháng 2
Ngày 03.02 Hiệp Kỵ Hội Chợ Tết
Ngày 04.02 Tết trường Việt Ngữ
Ngày 09.02 Đón Giao Thừa, Vía Di Lặc,
Ngày 24.02 Rằm Tháng Giêng Văn Nghệ Mừng Xuân Giáp Thìn

Tháng 3
Ngày 09.03 Trì Kinh Pháp Hoa
30, 31 Pháp Hội Quan Âm và Thọ Bát

Tháng 5
Ngày 11.05 Tụng Kinh Pháp Hoa
Tác Pháp An Cư 23.05
Ngày 25.05 Đại Lễ Phật Đản PL 2568

Tháng 06
Ngày 15.06 Gây Quỹ cúng dường Phổ Môn Đạo Tràng

Tháng 07
15.07 đến 25.07 KTHPP Âu Châu

Tháng 08
17.08 Vulan

Tháng 9
Ngày 14.09 Nhạc Hội Trăng Rằm, Vía Địa Tạng

Tháng 10
Ngày 26, 27 Thọ Bát Huân Tu Quan Âm

Tháng 12
25.12 -30.12 KTHPP Mùa Đông

Chương trình tùy nghi thay đổi