Tuyển tập các bài tán tụng

Tuyển tập các bài tán tụng

Chương 1: Tẩy Uế

Chương 2: Cúng Dường

Chương 3: Tán Nhật

Chương 4: Tán Bồ-tát

Chương 5: Tán Cúng Tổ

Chương 6: Cúng Giác Linh

Chương 7: Tán Thần, Thánh

Chương 8: Cúng Hương Linh

 

CHƯƠNG MỘT: TẨY UẾ

 1. Dương Chi

Dương chi tịnh thủy,

Biến sái tam thiên.

Tánh không bát đức lợi nhơn thiên.

Pháp giới quảng tăng diên,

Diêt tội tiêu khiên.

Hỏa diệm hóa hồng liên.

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát.

 1. Tào Khê Thủy

Tào khê thủy, nhứt phái hướng Đông lưu,

Quan Âm bình nội trừ tai cửu.

Đề hồ quán đảnh địch trần cấu,

Dương chi sái xứ nhuận tiêu khô.

Yết hầu trung cam lộ, tự hữu quỳnh tương thấu,

Yết hầu trung cam lộ, tự hữu quỳnh tương thấu.

Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát.

 1. Nhứt Sái

Nhứt sái Đông phương linh ly cấu,

Nhị sái bát nạn cập tam đồ

Tam sái tứ chúng dự nhơn thiên

Tứ sái đàn tràng tất thanh tịnh

Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát.

 1. Bồ Tát

Bồ Tát liễu đầu cam lộ thủy,

Năng linh nhứt đích biến thập phương.

Tinh chiên cấu uế tận quyên trừ,

Phổ sái pháp diên thường thanh tịnh.

Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát.

 1. Bình Trung

Bình Trung Cam Lồ Như Lai trí,

Yếu khứ trần lao bất tịnh thân.

Ngã kim khất thủ Chúng trung tôn,

Phổ sái pháp diên thường thanh tịnh.

Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát.

 1. Nhứt Đích Thanh Lương

Nhứt đích thanh lương hàm tế nguyệt

Thập phương vũ lệ tẩm ba đào.

Kim tướng nhất trích sái đàn tràng

Cấu uế tinh chuyên tất thanh tịnh.

Nam mô Cam Lô Vương Bồ Tát.

CHƯƠNG HAI: CÚNG DƯỜNG

 1. Tán Lư Hương

Lư hương sạ nhiệt,

Pháp giới mông huân.

Chư Phật Hải Hội tất diêu văn,

Tùy xứ kiết/kết tường vân.

Thành ý phương ân,

Chư Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát

 1. Chiên Đàn

Chiên đàn hải ngạn,

Lư nhiệt danh hương.

Da Du tử mẫu lưỡng vô ương,

Hỏa nội đắc thanh lương.

Chí tâm kim tương

Nhứt chú biến thập phương

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát.

 1. Diêu Thiên

Diêu thiên nguộc (ngọc) lộ,

Giác hải kim ba

Đại thiên sa giới sái phân đà

Tam muội địch trần sa (trầm kha)

Thiểu thủy thành (thần) đa

Nhứt đích tịnh sơn hà

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát.

 1. Tâm Nhiên

Tâm nhiên ngũ phận,

Phổ chiếu thập phương.

Hương yên đồng tử ngộ chơn thường,

Tỷ quán thiệt nan lương.

Thoại ái tường quang.

Kham hiến Pháp Trung Vương.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

 1. Hương Tài

Hương tài nhiệt, lư phần bảo đảnh trung,

Chiên đàn trầm nhũ chơn kham cúng,

Hương yên liểu nhiểu liên hoa động.

Chư Phật Bồ Tát hạ thiên cung,

Thiên thai sơn La hán.

Lai thọ nhơn gian cúng,

Thiên thai sơn La Hán

Lai thọ nhơn gian cúng

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

 1. La Liệt

La liệt hương hoa kiến bảo đàn,

Trùng trùng Phật cảnh nhứt hào đoan.

Tâm dung diệu lý hư không tiểu,

Đạo khế chơn như pháp giới khoan.

Tướng hảo từ bi thu nguyệt mãn,

Hóa thân đằng vận (xứ) mộ vân phồn. (phiền)

Hương yên đôi lý chiêm ứng hiện,

Vạn tượng sum (sâm) la hải ấn hàm.

 1. Giới Định

Giới định chơn hương,

Phần khởi xung thiên thượng.

Tín chủ (Đệ tử) kiền thành,

Nhiệt tại kim lô phóng,

Khoảnh khắc phân vân.

Tức biến mãn thập phương,

Tích nhựt Da Du.

Miễn nạn tiêu tai chướng

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát

 1. Trầm Nhũ/nhụ

Trầm nhũ/nhũ chiên đàn giá mạc luân,

Kim lô (Hương yên) tài nhiệt phún tường vân.

Nhân huân (Nhơn ôn) biến triệt tam thiên giới,

Vi thoại vi tường đạt Thế Tôn.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát.

 1. Hương Phần

Hương phần tại thượng phương,

Tại ngoại kim lô phóng.

Nội hữu liêu nhiểu thanh yên

Da Du dương

Phụng hiến Điều Ngự tiền.

Như Lai Phật Đà Da Lưỡng Túc Tôn

Hoa quải tại tịnh bình

Đằng đằng tự diện khai

Nội hữu đa đa hinh hương

Diệu âm dương

Phụng hiến Điều Ngự tiền

Như Lai Đạt Ma Da ly dục tôn

Đăng trí huệ huy hoàng

Đăng quang phổ chiếu nhiên

Nội hữu sắc sắc tánh không

Diệm huệ địa

Phụng hiến Điều Ngự tiền

Như Lai Tăng Dà Da chúng trung tôn

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát.

 1. Hương Vân

Hương vân nhi bố

Thánh đức chiêu chương

Bồ đề tâm quãng mạc năng lường

Xúc xứ phóng hào quang

Vi thoại vi tường

Ngưỡng khởi Pháp Trung Vương

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát.

 1. Bảo Đảnh

Bảo đảnh nhiệt danh hương,

Phổ biến thập phương.

Kiền thành phụng hiến Pháp Trung Vương,

Đoan vị chúc quốc dân vạn an.

Địa cửu thiên trường. (2 lần)

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát.

 1. Bảo Đảnh 2

Bảo đảnh nhiệt danh hương

Phổ biến thập phương.

Kiền thành phụng hiến Pháp Trung Vương,

Đoan vị thế giới chúc hòa bình.

Địa cửu thiên trường. (2 lần)

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát.

 1. Cơ Tải

Cơ tải minh đồ,

Trạm tịch thăng trầm chi lộ.

Vị minh bách niên giai lão,

Hiếu niệm bàng hoàng,

Sơn hà chi ân vị báo.

 1. Nhơn Duyên

Nhơn duyên tự tánh sở xuất sanh,

Sở hữu chưởng chưởng vi diệu

Hoa hương đăng đồ quả nhạo (nhạc)

Phụng hiến Thượng Sư Tam Bảo Tôn.

Duy nguyện từ bi ai nạp thọ.

Nam mô Thuyền Duyệt Tạng Bồ Tát.

 1. Giới Hương

Giới hương, Định hương, dữ Huệ hương,

Giải thoát, giải thoát, tri kiến hương.

Quang minh vân đài biến pháp giới

Cúng dường Thập phương Vô Thượng Tôn.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

(Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát)

 1. Đăng Hoa

Vu kim chúng thướng sổ đăng hoa,

Phất phất hương phù mãn Phật gia.

Chiếu hướng huy hoàng quang nhật nguyệt,

Nhiên lai xán lạn diệu sơn hà,

Thần điều ngọc chúc kim ngân đổ.

Thế ngưỡng ninh thiên thảo mộc hoa,

Đệ nhất giang sơn chân hảo cảng.

Vu kim chúng thướng sổ đăng hoa.

 1. Hương Phù

Hương phù tại thượng phương,

Thụy ái kim lư phóng.

Nội hữu liêu nhiễu thanh yên.

Già Khư Vương phụng hiến điệu Phật tiền.

Như Lai Phật Đà Gia Lưỡng Túc Tôn.

 1. Hoa Quả

Hoa quả tại tịnh bình,

Đằng đằng tứ diện khai.

Nội hữu đóa đóa lưng hương,

Diệu Âm Vương phụng hiến điện Phật tiền.

Như Lai Đạt Ma Gia Ly Dục Tôn.

 1. Trí Đăng

Đăng trí tuệ huy hoàng,

Đằng quang phổ chiếu quang.

Nội hữu sắc sắc tính không,

Diễm Tuệ Địa phụng hiến điệu Phật tiền

Như Lai Tăng Già Gia Chúng Tăng Tôn.

 1. Thiên Trù

Thiên trù cúng,

Tô đà tối hậu lai.

Cơ xang ma mạch sung bì đại,

Tiên nhơn hữu hiến trai thực thoại.

Song song mục nữ hiến huơng mê,

Tứ Thiên Vương phụng (bổng) bát.

Diêu Vọng Linh Sơn bái,

Tứ Thiên Vương phụng bát

Diêu Vọng Linh Sơn bái.

Nam mô Thuyền Duyệt Tạng Bồ Tát.

 1. Ngã Kim

Ngã kim phụng hiến cam lồ vị,

Lưỡng đẳng Tu Di vô quá thượng.

Sắc hương mỹ vị biến hư không

Duy nguyện từ bi ai nạp thọ.

Nam mô Thuyền Duyệt Tạng Bồ Tát.

 1. Thuyền Duyệt

Thuyền duyệt tô đà,

Tạo xuất thiên trù cúng

Thành đạo đương sơ

Mục nữ tiền lai tống

Lão mẫu tặng tương

Thác tại kim bàng phụng

Hiến thướng Như Lai

Hiền Thánh vô biên chúng

Nam mô Thuyền Duyệt Tạng Bồ Tát.

 1. Thiên Trù Năng Trừ

Thiên trù năng trừ cơ

Thiên trù tứ vị tu

Bát cái thế gian chuyển

Minh chiếu quang thược thước

Thiên nữ hiến thiên y

Phổ cúng dường Như Lai tọa

Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát.

 

 

 

CHƯƠNG BA: TÁN PHẬT

 1. Đại Từ Di Đà

Đại từ Di Đà Phật,

Đại bi Bồ Tát Tăng.

Tiếp dẫn chúng sanh,

Thượng phẩm thượng sanh.

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung

Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh.

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.

Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát.

 1. Thiên Bách

Thiên bách ức hóa thân,

Trung thiên giáo chủ,

Thích Ca Phật.

Vô ngã tướng

Vô nhơn tướng

Vô chúng sanh tướng

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

 1. Di Lặc Phật

Long Hoa tam hội nguyện,

Tưởng y y thất.

Di Lặc Phật,

Tam Đại Thừa,

Tam Trung Thừa,

Tam tối thượng thừa.

Nam mô Đương Lai Di Lặc Phật.

 1. Di Đà

A Di Đà Phật Vô thượng Y Vương

Nguy nguy kim tướng phóng hào quang.

Khổ hải tác châu hàng

Cửu phẩm liên bang,

Đồng nguyện vãng Tây phương

Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát.

 1. Bát Thập Bát Phật

Bát thập bát Phật,

Thích Ca Mâu Ni,

Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri

Thập hiệu giai cụ túc

Trượng Phật oai lực

Thoát khổ sanh Đao Lợi

Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát.

 1. Tứ Bát Đoan Nghiêm

Tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng,

Tăng kỳ quã mản kiếp tu lai.

Diện như mãn nguyệt mục như liên,

Thiên thượng nhơn gian hàm củng thủ.

 1. Phật Diện

Phật diện do như tịnh mãn nguyệt,

Diệc như thiên nhựt phóng quang minh,

Viên quang phổ chiếu ư thập phương.

Hỷ xả từ bi giai cụ túc.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 1. Phật Thân

Phật thân hoàng diệu (thanh tịnh) tợ lưu ly

Phật diện do như mãn nguyệt huy

Phật tại thế gian thường cứu khổ

Phật tâm vô xứ bất từ bi.

Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo.

 1. Thiên Thượng

Thiên thượng thiên hạ vô như Phật,

Thập phương thế giới diệc vô tỷ.

Thế gian sở hữu ngã tận kiến.

Nhứt thiết vô hữu như Phật giã.

 1. Phật Từ

Phật từ quảng đại,

Cảm ứng vô sai.

Tịch quang tam muội biến hà sa,

Nguyện bất ly Già da,

Giáng phước trai gia.

Kim địa dõng liên ba.

 1. Khể Thủ Qui Y

Khể thủ qui y Phật,

Tam giới vô lai khứ.

Tam thừa quả,

Ngũ vị tu.

Tam viên mãn Phật tam thập nhị tướng.

Tử ma kim dung,

Bát thập chủng hảo tùng hình.

Thế gian vô,

Nguy nguy vạn đức Phật Đà Gia.

 1. Phật Qui Linh Thứu

Phật Qui Linh Thứu,

Pháp nhập Long cung.

Thinh văn La Hán chuyển sơn trung.

Liệt vị thượng huyền cung.

Thắng sự Châu (Chu) Long,

Tứ phước vĩnh vô lao.

Nam mô Đằng Vân Lộ.

 1. Đạo Tràng

Đạo tràng hoàn mãn tạ Như Lai,

Chư Phật qui không tọa bửu đài.

Bồ Tát Bích Chi qui Đẩu Suất,

Thanh Văn La Hán chuyển Thiên Thai.

 1. Phúng Kinh

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phước giai hồi hướng.

Phổ nguyện trầm nịch chư hữu tình,

Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát.

 1. Tây Phương

Tây phương giáo chủ,

Tịnh độ Năng nhơn.

Tứ thập bát nguyện độ quần sanh.

Phát nguyện thệ hoằng thâm.

Thượng phẩm thượng sanh

Đồng nguyện bảo liên thành.

 1. Lạc Bang

Lạc bang giáo chủ,

Tiếp dẫn Di Đà.

Tứ thập bát nguyện độ Ta Bà.

Cửu phẩm dõng kim ba

Bảo võng giao la.

Chúng sanh xuất ái hà.

 1. Liên Trì

Liên trì hải hội Phật

Tây phương giáo chủ Di Đà Phật.

An dưỡng quốc Cực Lạc giới

Di Đà Hải hội.

Nam mô Tây Phương Di Đà Phật.

 1. Tử Kim

Tử kim nghiêm tướng diệu nan lương,

Vĩnh kiếp thường cư Cực Lạc Bang.

Nhứt đích dương chi tiêu nhiệt não,

Bát công đức thủy ẩm thanh lương.

 1. Phật Thùy

Phật thùy kim thủ phóng hào quang.

Tiếp dẫn vãng Tây phương,

Phật thùy kim thủ phóng hào quang

Đồng nguyện vãng Tây phương.

 1. Xá Lợi

Xá lợi lai thời tức Phật lai,

Tường quang phổ chiếu nhuận trần ai.

Vô duyên bất xả mê đồ khổ.

Thí mãn nhơn gian bảo pháp tài.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 1. Lạp Nguyệt

Lạp nguyệt bát nhựt,

Giác đế dương linh,

Bồ đề tràng nội đạo sơ thành.

Dạ bán đổ minh tinh,

Phổ cứu mê tình,

U ám tất quang minh.

Nam mô Thuyền Duyệt Tạng Bồ Tát.

 1. Lục Niên

Lục niên khổ hạnh Thích Ca Tôn,

Ca Diếp hân hoan diệu lý chơn.

( Ca Diếp A Nan Vạn Lý Chơn)

Tùng thử Linh Sơn đăng bỉ ngạn,

Nhứt chi ngũ diệp lợi nhơn thiên.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

(Nam mô Độ Nhơn Sư Bồ Tát)

 1. Ngưỡng Nguyện

Ngưỡng nguyện Bổn Sư Vô Lượng Thọ,

Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng

Đồng triển oai quang phủ chiếu lâm,

Cộng tứ minh gia giai đắc cứu.

 1. Đại Từ Bi

Đại từ bi phụ,

Vô Thượng Y vương,

Vị lâm bệnh pháp tánh chơn thường.

Thọ mạng thật nan lường.

Nam mô Thuyền Duyệt Tạng Bồ Tát.

 1. Không Hoa

Không hoa tùy vũ lộng,

Huyễn ế nhậm triền miên.

Bát nhã phong lai tảo,

Cô nguyệt hiện đương thiên.

 1. Tọa Bồ Đề

Tọa Bồ Đề tòa,

Đại phá ma quân.

Nhứt đổ minh tinh đạo thành,

Giáng pháp lâm.

Tam Thừa chúng đẳng qui tâm,

Vô sanh dĩ chứng

Hiện tiền chúng đẳng qui tâm.

Vô sanh tốc chứng.

 1. Cửu Long

Cửu long phún thủy,

Mộc dục kim thân,

Thiên thượng thiên hạ độc vi tôn,

Thất bộ bảo liên sanh.

Oai đức quang minh,

Pháp giới vĩnh triêm ân.

Nam mô Cát Tường Hội Bồ Tát.

 1. Tứ Hoằng

Tứ hoằng phổ bị,

Vạn đức công viên.

Cao siêu thập địa viết tam hiền,

Quá hải nghịch lưu truyền

Bi nguyện di kiên.

Tiếp vật lợi nhơn thiên.

 1. Tam Bảo

Khể thủ qui y huỳnh kim tử ma thân,

Nguy nguy trượng lục tướng,

Tam giới bảo năng nhơn,

Phật Đà Da,

Tam giới bảo năng nhơn.

Thanh tịnh pháp thân Phật,

Viên mãn bảo thân Phật,

Thiên bách ức hóa thân,

Thích Ca Mâu Ni Phật,

Thập phương Tam thế nhứt thiết Phật.

Qui y thường trụ Phật Đà Da.

Khể thủ qui y hà sa kinh tạng khai,

Ngũ thiên tứ thập bát quyển,

Quyển hựu Như Lai,

Đạt Ma Da quyển,

Quyển hựu Như Lai.

Đông Phương A Súc Phật,

Nam Phương Bảo Tướng Phật,

Tây Phương Di Đà Phật,

Bắc Phương Thành Tựu Phật,

Trung Ương Tỳ Lô Giá Na Phật.

Qui y thường trụ Đạt Ma Da.

Khể thủ qui y thường điểm vô tận đẳng,

Viên đảnh phương bảo tướng,

Chiêm lễ phước điền tăng,

Tăng già da, chiêm lễ phước điền tăng.

Văn Thù Đại Bồ Tát,

Phổ Hiền Vương Bồ Tát,

Quan Thế Âm Bồ Tát,

Đại Thế Chí Bồ Tát,

Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Qui y thường trụ Tăng Già Da.

Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát.

 1. Tam Bảo

Khể thủ qui y Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo Từ Tôn,

Cấp cô trưởng giả Xá kỳ viên

Bố mãn kim tiền.

Thiện tài đồng tử ngũ thập tam tham.

Siêu sanh tử, độ linh tảo vãng Tây phương,

Nhược nhơn qui y Phật, Pháp, Tăng

Tam Bảo bất đọa tam đồ.

 1. Lễ Thỉnh (An Vị)

Lễ thỉnh Thượng Sư Tam Bảo Tôn,

Bồ Tát oai linh Kim Cang thần.

Liệt vị Thanh (Thinh)Văn Chư La Hán,

Đồng phó pháp diên giai kiền cúng.

 1. Quán Bỉ (Vía Di Đà)

Quán bỉ Di Đà cực lạc giới,

Quảng đại khoan bình chúng bảo thành.

Tứ thập bát nguyện trang nghiêm khởi,

Siêu chư Phật sát tối vi tinh,

Phổ khuyến qui Tây đồng bỉ hội.

Hằng sa tam muội tự nhiên thành.

Bổn Sư A Di Đà Phật.

 1. Lạc Bang

Lạc bang giáo chủ,

Y chánh trang nghiêm,

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh

Thượng phẩm thượng sanh,

Đồng phú bảo liên thành.

Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát.

 1. Pháp Thân (Vía Di Lặc)

Pháp thân thị hiện,

Lâu các trùng khai.

Long hoa tam hội vận từ bi,

Quảng độ xuất trần ai,

Khể thủ liên đài.

Bổ xứ tại đương lai.

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

 1. Dược Sư

Dược Sư hải hội,

Lưu ly tướng quang,

Bát đại Bồ Tát giáng cát tường,

Thất Phật quảng tuyên dương

Nhựt nguyệt oai quang,

Công đức thật nan lường.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

 1. Chuẩn Đề (Vía Chuẩn Đề)

Khể thủ qui y Tô Tất Đế,

Đầu diện đảnh lễ Thất Cu Chi.

Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề,

Duy nguyện từ bi thùy gia hộ (ai nhiếp thọ).

Nam mô Chuẩn Đề Vương Bồ Tát.

 1. Tướng Hảo (Vía Chuẩn Đề)

Tướng hảo từ bi thu nguyệt mãn,

Hóa thân đằng vân mộ vân phiền (phồn).

Hương yên đôi ly chiêm ứng hiện,

Vạn tượng đằng huy diệu chúc lư.

 1. Phật Nhiếp

Phật nhiếp kim liên hạ Thứu Phong,

Pháp khai Bảo tạng ly Long Cung.

Tăng tùng nội uyển biệt thuyền định

Tam Bảo lâm đàn pháp hội đồng.

Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát.

(Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo)

 1. Phật Nhiếp

Phật nhiếp kim liên hạ Thứu Phong,

Thiện Tài tham lễ giác thành đông.

Liên hoa tạng giới phi vô lộ,

Đâu suất đà thiên biệt hữu cung.

Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo.

 1. Thích Ca

Bồ Tát hạ vân trung,

Giáng sanh Tịnh Phạn Vương cung.

Ma Da hữu hiếp miễn kim đồng,

Thiền nhạc tấu trường không.

Mục cố tứ phương chu thất bộ.

Chỉ thiên chỉ địa tôn hùng.

Cửu long phún (thổ) thủy mộc từ dung.

Vạn pháp đắc chánh tông. (trùng vĩ)

 1. Dục Phật

Diệu tâm trực chỉ,

Nghĩa học phu dương.

Mộc xoa bảo chứng khế chơn thường,

Xã kết bạch liên hương

Giáo thiết đa phương,

Nhứt lộ lập thanh lương.

Nam mô Viên Giác Địa Bồ Tát.

 1. Nhứt Bát

Nhứt bát thiên gia phạn,

Cô thân vạn lý du.

Chỉ vị sanh tử sự,

Giáo hóa độ xuân thu.

 1. Ngũ Phương

Đông phương A-Súc-Phật,

Nam phương Bảo Tướng Phật,

Tây phương Di Đà Phật,

Bắc phương Thành Tựu Phật,

Trung Ương Tỳ Lô Giá Na Phật.

 1. Thánh Đức Tùng Không

Thánh đức tùng không lai giáng hạ,

Chư Phật Bồ Tát hiện lai lâm.

Bảo tràng sa giá mãn trần hoàn,

Cảm hà oai linh an bảo tọa.

Đăng Bảo Tọa Bồ Tát.

 1. Hoàn Kinh

Hồi hướng lương duyên tam thế Phật,

Văn Thù Phổ Hiền, Quán Tự Tại.

Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.

 1. Tống Thánh

Phật Qui Linh Thứu,

Xuất nhập Long cung.

Thinh văn La Hán chuyển sơn trung.

Liệt vị hoàn kinh,

Thắng sự Châu Long.

Tứ phước vĩnh vô cùng.

Nam mô Đằng Vân Lộ Bồ Tát.

 1. Lễ Thích Tôn

Xướng:

Tán lễ thích tôn,

Vô thượng năng nhơn,

Tăng kỳ cửu viễn tu chơn,

Đẩu suất giáng trần,

Trường từ bửu vị Kim luân.

Cử tán:

Tọa bồ đề tòa,

Đại phá ma quân,

Nhất đổ minh tinh đạo thành.

Giáng pháp lâm

Tam thừa chúng đẳng qui tâm,

Vô sanh dĩ chứng

Hiện tiền chúng đẳng qui tâm,

Vô sanh tốc chứng

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 1. Khể Thủ

Khể thủ khể thủ qui y Phật,

Phật tại kỳ cô viên.

Kỳ cô viên thuyết pháp

Thuyết pháp lợi nhơn thiên.

Nam mô Chân Như Phật Già Gia.

Khể thủ khể thủ qui y Pháp,

Pháp bảo Ly Long cung

Long cung thu nguyệt hiện,

Nguyệt hiện xuất luân minh.

Nam mô Pháp Bảo Đạt Ma Gia.

Khể thủ khể thủ qui y Tăng,

Tăng tâm tự thủy thanh,

Thủy thanh khai bảo tạng.

Bảo tạng tụng lương hàm.

Nam mô Phúc Điền Tăng Già Gia.

Tự qui y Phật,

Đương nguyện chúng sanh

Thể giải đại đạo

Phát vô thượng tâm

Tự qui y Pháp,

Đương nguyện chúng sanh

Thâm nhập kinh tạng

Trí huệ như hải

Tư qui y Tăng,

Đương nguyện chúng sanh

Nhứt thiết vô ngại

Hòa Nam Thánh Chúng.

 1. Khể Thủ Tây Phương

Khể thủ Tây Phương An Lạc Quốc,

Tiếp dẫn chúng sanh Đại Đạo Sư.

Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh,

Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.

Nam mô Liên Trì Hãi Hội Phật Bồ Tát.

(Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát)

 

 

 

CHƯƠNG BỐN: TÁN BỒ TÁT

 1. Quan Âm Linh Cảm

Quan Âm Linh Cảm phú đạo tràng,

Trừ tam tai, miễn bát nạn,

Hộ quốc nhơn vương giáng cát tường,

Hộ quốc nhơn vương giáng cát tường,

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

 1. Địa Tạng

Địa Tạng Thập Vương khởi ai lân,

Yết/Kiết án tiêu danh nạp thiện duyên.

Hương linh tu trượng Như Lai giáo.

Nguyện bằng Phật/pháp lực phán sanh thiên

(vãng Tây phương).

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

(Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát)

 1. Quan Âm Bồ Tát

Quan Âm Bồ Tát đại thần thông.

Thủ chấp dương chi quá hải đông.

Quan Âm năng cứu thế gian khổ,

Nguyện độ hương hồn vãng thiên cung.

 1. Vi Đà Thiên Tướng

Vi Đà Thiên Tướng diệu đường đường,

Thân phi kim giác hiển oai quang.

Khai hóa tam châu hưng mật dụng,

Tồi tà phụ chánh hộ đạo tràng.

Nam mô Phổ Nhân Hoàng Bồ Tát.

 1. Phổ Đà

Phổ Đà Lạc Gia thường nhập định,

Tùy duyên phú cảm mỵ bất châu,

Tầm thanh cứu khổ độ quần mê

Thị tắc danh vi Quán Tự Tại.

 1. Hải Chấn

Hải chấn triều âm thuyết Phổ môn,

Cửu liên hoa lý hiện đồng chơn.

Dương Chi nhứt đích chơn cam lồ,

Tan tác sơn hà đại địa xuân.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

 1. Thiện Tài Đồng Tử

Thiện Tài đồng tử,

Ngũ thập tam tham,

Siêu sanh tử độ vong (cô, hương) hồn,

Tảo vãng Tây phương

Nhược nhơn quy y

Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo

Bất đọa tam đồ.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát (3 lần)

 1. Thần Thông

Thần thông du hý,

Hóa đạo vô duyên.

Từ bi phổ tế bạt thân uyên,

Giác để quảng hoằng truyền

Diệu dụng chiêu nhiên

Đốn chứng tể kim tiên

 1. Quang Minh

Quang minh chính đại,

Cảm ứng đạo giao.

Thần tư minh phước nghiệp băng tiêu,

Phật nhựt vĩnh chiêu chiêu,

Lợi ích phong nhiêu,

Tán thán quả cao siêu.

 1. Thập Nhị Dược Xoa

Thập nhị Dược Xoa,

Trợ Phật tuyên hoằng.

Ngũ sắc thể lủ kết kỳ danh.

Tùng nguyện tất viên thành

Oan nghiệp băng thanh

Phước thọ võng khương ninh.

 1. Quan Âm

Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù,

Thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu,

Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng,

Khổ hải thường tác độ nhơn châu.

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

 1. Bồ Tát Văn Thù (Vía Văn Thù)

Tích cư ngũ đảnh,

Thân pha thanh sư,

Từ vân phổ phú pháp vũ thi.

Diệu diễn tỳ gia ly,

Thất thập chi sư,

Phổ hóa đáo kim thời.

Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

 1. Sát Trần (Vía Phổ Hiền)

Sát trần tâm niệm khả sổ tri,

Đại hải thủy trung khả ẩm tận.

Hư không khả lượng phong khả kế,

Vô năng thuyết tận Phật Công Đức.

 1. Phổ Hiền

Phổ Hiền hạnh nguyện,

Phước tu vô biên,

Như thị trí huệ hiệu Phổ Hiền,

Nhứt thiết tất giai viên,

Vạn đức trang nghiêm,

Lợi ích biến nhơn thiên.

 1. Thủ Trì (Vía Quan Âm)

Thủ trì dương chi,

Đảnh đới Nhu Lai,

Già phu liên tọa bảo liên đài,

Cứu khổ thậm bi ai,

Nhứt niệm năng hồi,

Vô lượng từ môn khai.

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

 1. Địa Tạng (Vía Địa Tạng)

Địa tạng Đại Sĩ thệ nguyện hoằng thâm,

Minh châu chiêu phá thoát vi thành.

Kim tích chấn u minh,

Lễ tượng xưng danh,

Sa giới bố dương xưng.

Nam mô Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát.

 1. Trí Huệ

Trí huệ hoằng thâm đại biện tài,

Đoạn cư ba thượng tuyệt trần ai.

Tường quang thước phá thiên sanh bệnh,

Cam lồ năng trừ vạn kiếp tai,

Túy liễu phất khai kim thế giới,

Hồng liên dõng xuất ngọc (nguộc) lâu đài,

Ngã kim khể thủ phần hương tán,

Nguyện hướng nhơn gian ứng hiện lai.

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

 1. Chưởng Ốc

Chưởng ốc minh châu quang bất muội,

Thủ trì kim tích nạp thiện duyên.

Tam đồ ngục nội bố tứ vân,

Ngũ thú ba trung trình cao trạo.

Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát,

Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát,

Đại Sĩ Diện Nhiên Vương Bồ Tát.

 1. Ốc Tiêu

Lễ thỉnh Ốc Tiêu Diện Nhiên Vương,

Quan Âm Bồ Tát hiện chơn hình,

Thống lãnh cửu u linh vạn loại.

Phó hội đàn tràng đắc sanh thiên.

Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát.

 1. Diện Nhiên

Diện Nhiên Đại Sĩ,

Bồ Tát hóa thân,

Ốc Tiêu Sơn hạ hiện chơn hình,

Kình phá Thiết Vi thành,

Đới lãnh cô hồn,

Bảo mãn tận siêu thăng

Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát.

 1. Quan Âm Đại Sĩ

Quan Âm Đại Sĩ,

Phổ hiệu viên thông.

Thập nhị đại nguyện thệ hoằng thâm,

Khổ hải tầm thanh,

Vô sát bất hiện thân.

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.

 1. Quan Âm

Quan Âm Đại Sĩ đức tướng nguy nguy

Thiên thủ thiên nhãn độ quần mê

Nguyện hải tiêu nạn an

Pháp giới phổ quang nguyên.

 1. Thập Nhị Dược Xoa

Thập nhị Dược Xoa Đại Tướng,

Trợ Phật tuyên hoằng,

Ngũ sắc tuyệt số kết trì danh,

Tùy nguyện tất viên thành.

Oan nghiệp băng thanh.

Phước thọ vĩnh khương ninh.

Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát.

 1. Thượng Như Sơn Điện

Thượng như sơn điện,

Túc cảm hà sa,

Thanh tuyền nhứt ước ấn tiêu sa.

Bố dĩ hậu … lân,

Mê thuật vi ám

Ba vạn cổ tuyền ân.

 1. Tây Trúc

Tây trúc cửu lũng,

Hữu bí kỳ tuyền.

Khuyết danh tam muội nghịch oan khiên.

Ca khởi chơn nguyện,

Thanh tịnh thông huyền.

Kỳ pháp quảng lưu chuyên.

 1. Giám Trai

Giám trai sứ giả,

Hỏa bộ oai thành,

Điều hòa bách vị tiếu duy linh

Tai họa vĩnh vô xâm.

Hộ mạng từ thân.

Thanh chúng vĩnh an ninh.

 1. Niêm Hoa

Niêm hoa ngộ chỉ,

Tổ đạo sơ hưng.

Miên diên tử thất diễn chơn thừa,

Lục đạo vĩnh truyền đăng.

Dịch diệp trượng thừa

Chánh pháp vĩnh ninh

Hộ nhơn sư Bồ Tát.

 1. Tử Trúc

Tử trúc lâm trung Quan Tự Tại,

Thân cư gian thượng Phổ Đà phong.

Túc đạp hồng liên thiên diệp nộn,

Thủ trì dương liễu nhất chi xuân.

 1. Đông Tây

Đông Tây Nam Bắc Tứ bộ châu,

Bá thiên sát độ diệt nan thù.

Tu di ảnh thượng an cung điện

Đại địa sơn hà thoát khổ thu (thú).

Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

 1. Tối Thắng

Tối thắng trang nghiêm Tự Tại Vương,

Như Lai giao diễn thị chơn thừa,

Kích kim chiếu phá kinh hoàng khố

Diệm khẩu lôi oanh thị Diện Nhiên.

Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát.

 

 

 

CHƯƠNG NĂM: TÁN CÚNG TỔ

 1. Sư dung

Sư dung kim ích mạo,

Huệ mạng ký hằng xương.

Nhứt phái Tào Khê thủy,

Thiên thu đạo mạch trường.

 1. Thanh Tịnh

Thanh tịnh bảo diêu trì,

Đản địch hôn mê.

Dưong chi sái xứ nhuận tiêu khô,

Năng dự chúng sanh tiêu nhiệt não

Bất đọa nê lê.

Nam mô Thanh Tịnh Địa Bồ Tát.

 1. Thuyền Thất

Thuyền thất đăng thâu diệm,

Kinh song nguyệt ảnh lung.

Nhứt triêu hề chích lý,

Thiên tải mích vô tung. (trùng vĩ)

 1. Kim Tích (Loại: Cúng Tổ)

Kim tích thuyền trượng thất,

Ngọc ấm tuyệt thuyền đường,

Cuồng nhi tao khổ dược.

Lão phụ biệt tha tuyền. (trùng vĩ)

 1. Không Hoa

Không hoa phi nhãn thượng

Huyễn ế trụ mục tiền.

Bát nhã phong tảo tận,

Lưu cô nguyệt đương thiên. (trùng vĩ)

 1. Kiến Văn

Kiến văn như huyển ế,

Tam giới nhược không ba,

Văn phục ế căn trừ

Trần tiêu giác viên tịnh.

CHƯƠNG SÁU: CÚNG GIÁC LINH

 1. Giới Thân

Giới thân sơn vị trọng,

Pháp nhủ hải phi thâm.

Bạch bố triền viên đảnh,

Truy truy viễn thốn thầm.

 1. Tiêu Diêu

Tiêu diêu chơn thế giới,

Khoái lạc bảo liên trung

Hiệp chưởng Thế Tôn tiền,

Như Lai chơn thọ ký.

 1. Thuyền Đường

Thuyền đường thanh tịch tịch,

Pháp tọa ảnh liêu liêu.

Tứ chúng ta hà thị

Thê thê phách dục tiêu.

 1. Hàn Yên

Hàn yên mê trượng thất,

Lãnh nguyệt chiếu thuyền song.

Huyễn chất tiêu gian mộng

Chơn thân tuế hậu tòng. (trùng vĩ)

 1. Tứ Đại

Tứ đại giang tâm nguyệt,

Tam thân cảnh diện hoa.

Huề lai chơn đích tử,

Trường giá bạch ngưu xa. (Trùng vĩ)

 1. Điện Cáo Giác Linh

Chơn thể tùy duyên xứ,

Nguyên minh hốt tơ tàng.

Nga nhiên vân quyện tận,

Lưu nhứt đạo hàng quang. (Trùng vĩ)

 1. Thuyền Thất

Thuyền thất đăng quang lãnh,

Kinh song nguyệt ảnh không.

Nhứt triêu hề chích lý

Thiên tải mích vô tung. (Trùng vĩ)

 1. U Minh

U Minh Giáo Chủ đức nan cùng,

Ứng hiện chư hình xứ xứ thông.

Đại đạo tam đồ triêm diệu hóa,

Tứ sanh thập loại mộc ân đồng.

Nam mô Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát.

 1. Tâm Nhiên

Tâm nhiên ngũ phận,

Giới định huệ hương.

Giãi thoát tri kiến điệu nan lường,

Tịnh độ khỉ căn nguyên.

Nhiệt biến tam thiên,

Phụng hiến Giác linh tiền.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

 1. Trầm Nhũ

Trầm nhủ chiên đàn giá mạc luân,

Kim lô tài nhiệt phún tường vân.

Nhân huân biến triệt tam thiên giới

Duy trượng chơn hương dĩ giáng thần.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

 1. Trượng Thất

Trượng thất không lưu nguyệt,

Thiền phòng bán tỏa yên.

Bổn lai chơn diện mục?

Hồ họa xuất thiên nhiên. (Trùng vĩ)

 1. Bát Trung

Bát trung lương tích phạn,

Bôi lý Triệu Châu trà.

Liểu dĩ kiểu thuyền duyệt,

Thành kỳ mặc hữu gia. (Trùng vĩ)

 1. Chơn Như

Chơn như bất biến thả tùy duyên,

Ế họa trần tiêu nhứt tánh viên.

Cử túc dĩ siêu tam giới ngoại,

Hoàn lai hựu thượng độ sanh thuyền.

 1. Thiên Nhiên

Thiên nhiên nhứt trản triệu châu trà,

Thạch đỉnh phanh lai vị khả tri.

Xuyết trước phương tri tiêu tức xứ,

Hinh hương mãn khẩu phụng đoàn hoa.

 1. Niết Bàn

Niết bàn nhứt khứ vạn duyên hưu

Cao quãi cân bình dĩ triệt đầu.

Chích lý Tây Qui quan man khỗn,

Nhứt hoa tạ hậu cảnh nán lưu.

 1. Giác Linh

Giác linh tảo góa bạch ngưu xa,

Bảo sở tuệ đăng mặc sa đà,

Tam thỉnh giác linh đăng bảo tọa

Cửu liên trì thượng tọa lâu hoa.

 1. Sắc Không

Sắc không không sắc bổn cố nhiên,

Sanh tử na năng một bạn biên.

Phiên thân đạp trước bồ đề lộ,

Cử bộ tiện đăng Bát nhã thuyền.

 

 

 

CHƯƠNG BẢY: TÁN THÁNH, THẦN

 1. Ngưỡng Bằng

Ngưỡng bằng phù sứ dĩ thông tri,

Vân mã đằng không nhứt phiến thời.

Phật quốc thiên cung giai tiến tấu,

Dương gian âm phủ cấp luân di.

Nhứt thành thượng đạt tu cánh đáo.

Ngũ vị đăng trình cấp thảo trì.

Thử dạ mân cần khâm sắc chỉ,

Thần thông biến hóa cấp như phi.

 1. Dục Trượng

Dục trượng ngũ phương khai giác lộ,

Tiên bằng nhất trượng tín tâm hương.

Thốn thành liên ngụ u minh hiển,

Ngưỡng khởi thần cơ giáng cát tường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.chú,

 1. Dương Dương

Dương dương ư tai thương,

Hoặc lâm tả hữu chi.

Thốn thành tam bôi chước

Tham thấu quỷ thần ky.

 1. Vi Đà

Vi Đà thiên tướng,

Bồ Tát hóa thân.

Ủng hộ Phật Pháp thệ hoằng thâm,

Bảo chử trấn ma quân

Công đức nan luân,

Kỳ thọ phó quần tâm.

Nam mô Phổ Nhãn Bồ Tát.

 1. Già Lam

Già lam chủ giả,

Hiệp tự oai linh.

Khâm thừa Phật sắc cọng thâu thành.

Ũng hộ Pháp Vương thành,

Vi hàn vi bình.

Phạm sát vĩnh an ninh/khương.

Nam mô Hộ Pháp Tạng Bồ Tát.

 1. Nguyên Thần

Phật quang chú chiếu,

Bổn mạng nguyên thần.

Tai tinh thối độ phước tinh lâm,

Cửu diệu bảo trường sinh.

Vận hạn hòa bình

Phước thọ vĩnh khương ninh.

 1. Quang Minh

Quang minh chính đại,

Cảm ứng đạo giao.

Thần tư minh phước nghiệp băng tiêu,

Phật nhựt vĩnh chiêu chiêu.

Lợi ích phong nhiêu,

Tán thán quả cao siêu.

 1. Vũ Lộng

Vũ lộng khổng tước triệu châu trà

Thanh thủy hương tuyền hổ phách ba.

Phân khí ngọc bôi hương phúc úc,

Cúng dường Hiền Thánh (hỷ thiện đa)Thiện Phổ Đa.

Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát.

 1. Khổng Bí

Khổng bí kim thao thập địa tiên,

Phiêu phiêu kỵ hạc thượng kim liên.

Phú vận từ bi lâm pháp hội,

Nguyện kỳ thần thức giáng trai diên.

Vân lai tập Bồ Tát.

 1. Kim Liên

Kim liên phi thượng đáo thiên đình,

Phổ ứng từ quang dung hiễn hiện quang.

Bạch hạc phi thiên trình biểu dẫn,

Dương gian trai kỉnh thiết đàn tràng.

 1. Thành Hoàng

Thành Hoàng đương cảnh trấn trung gian,

Trú dạ tuần vô lẫm lẫm hoàng.

Pháp giới chúng sanh vô phân biệt

Thử (nhật, dạ) kim thời lai phú hội

Nam mô Phước Đức Chánh Thần Bồ Tát.

 1. Tứ Sanh

Tứ sanh đa phá trận Lao Mông,

Tam hữu tích khai tâm địa hoàn.

Pháp giới chúng sanh vô bĩ thử,

Nhứt tề diễn bạch thượng ngu sa.

Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát.

CHƯƠNG TÁM: CÚNG HƯƠNG LINH

 1. Quang Lưu

Quang Lưu xứ xứ u minh thất,

Ảnh hóa phân thân tọa đạo tràng,

Nguyện độ hương linh qui bổn quốc.

Cửu liên đài bạn vãng Tây Phương.

Nam mô Tiến Linh Diên (Vãng Sanh) Bồ Tát.

 1. Qui Khứ

Qui khứ lai hề qui khứ lai.

Tây phương Tịnh độ bạch liên khai.

Nhứt trận hương phong xuy hốt đáo,

Hương hồn thừa thử bộ kim giai.

Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát.

 1. Tam Thỉnh

Tam thỉnh vong linh dĩ lai lâm

Thọ thử hương hoa phổ cúng dường.

Y diên thỉnh tọa thính kinh văn,

Diễn kinh văn Bồ Tát Ma Ha Tát.

 1. Tội Tùng

Tội tùng tâm khởi tương tâm sám,

Tâm nhược diệt thời tội diệc vong.

Tội vong tâm diệt lưỡng câu không.

Thị tắc danh vi chơn sám hối.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát.

 1. Nhứt Điện

Nhứt điện mộng hoàng lương,

Nhơn sanh thế vị thường.

Nhứt triêu thương hải biến.

Như diệp thượng ngưng sương.

 1. Nhị Điện

Nhị điện mộng Nam Kha,

Phù sanh năng kỷ hà.

Hồng nhan tao bạc mệnh.

Thiên tải nhứt tư ta.

 1. Tam Điện

Tam điện mộng Trang Châu,

Điệp tàn chẩm bán thâu.

Cổ kim đa thiểu sự,

Thệ thủy hướng đông lưu.

 1. Sơ Trà Tiến

Sơ tiến danh hương trà

Hương linh qui khứ lai

 1. Tái Trà Tiến

Tái tiến Hòa La phạn

Hương linh qui khứ lai

 1. Chung Trà Tiến

Chung tiến Triệu Châu trà,

Hương linh qui khứ lai.

 1. Trà

Dương tử giang tâm thủy,

Mông sơn đảnh thượng trà.

Hương linh tam ẩm liểu,

Tảo sang pháp vương gia.

 1. Trà 2

Tiêu diêu chơn thế giới

Khoái lạc bảo liên trung,

Hiệp chưởng Thế Tôn tiền.

Như Lai chơn thọ ký.

 1. Trà 3

Vô biên phiền não đoạn,

Vô lượng pháp môn tu.

Thệ nguyện độ chúng sanh,

Tổng nguyện thành Phật đạo.

 1. Lục Tự

Lục tự Di Đà vô biệt niệm,

Bất lao đờn chỉ đáo Tây phương.

 1. Sơn Bất Cao

Sơn bất cao hề hải bất thâm,

Lưu nga cửu tự bách niên tâm.

 1. Sơn Trung

Sơn trung tự hữu thiên niên thọ,

Thế thượng nan lưu bách tuế nhân.

 1. Thủy Hướng

Thủy hướng thủy biên lưu xuất lãnh,

Phong tùng hoa lý quá lai hương.

 1. Phụ Tử

Phụ tử tình thâm chung hữu biệt,

Phu thê nghĩa trọng dả phân ly.

Nhơn tình tợ điểu đồng lâm túc,

Đại hạn lai thời các tự phi.

 1. Vạn Cổ

Vạn cổ bổn căn nhân hữu thọ,

Bách niên kế tự thiệu chưng thường.

 1. Thập Vạn

Thập vạn ức trình đờn chỉ đáo,

Ty hào ngưng nghị cách thiên sơn.

 1. Thiên Cổ

Thiên cổ anh hùng giai tỏa thử,

Bách niên đồng tác nhứt khanh trần.

 1. Thiên Giang

Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt,

Vạn lý vô vân vạn lý thiên.

 1. Bành Tổ

Bành Tổ niên cao kim hà tại,

Nhan Hồi thọ yểu diệc qui không.

 1. Thanh Chỉ

Thanh chỉ thượng đầu thư bạch tự,

Bất thê lương xứ dả thê lương.

 1. Càn Khôn

Càn khôn số tận tình nan tận

Giang Hán lưu càn lệ bất càn.

 1. Bạch Ngọc

Bạch ngọc giai tiền văn diệu pháp,

Huỳnh kim điện thượng lễ Như Lai.

 1. Dĩ Thử

Dĩ thử chơn ngôn thân triệu thỉnh,

Hưong linh bất muội diêu văn tri.

Trượng thừa Tam Bảo lực gia trì,

Thử (nhật, dạ) kim thời lai phú hội.

 1. Thu Võ

Thu võ ngô đồng diệp lạc thời,

Dạ thê thê.

Triệu thỉnh Hương linh lai phú hội.

 1. Kim Nhựt (dạ)

Kim nhựt (dạ) đạo tràng pháp diên khai.

Hội diên lai,

Triệu thỉnh Hương linh lai phú hội.

 1. Hoa Nghiêm

Hoa nghiêm bửu điển,

Lâu các môn khai.

Chung tiến Triệu Châu trà,

Hương linh qui khứ lai.

 1. Nam Kha Nhứt Mộng Đoạn

Nam kha nhứt mộng đoạn,

Tây vức cửu liên khai.

Hương linh qui Tịnh độ,

Hiệp chưởng lễ Như Lai.

 1. Sám Văn

Sám văn cử xử tội hoa phi

Giải liểu oan diệt liểu tội.

Tiêu tai tăng phước huệ.

Giải liểu oan diệt liểu tội.

Thoát khổ sanh Đao lợi.

 1. Thất Bảo

Thất bảo dương chi tiêu nhiệt não,

Bát công đức thủy ẩm thanh lương.

 1. Cẩn Y

Cẩn y Tam Thừa giáo

Xưng tụng Thất Như Lai

Hương linh thừa Phật lực

Thác hóa bảo liên đài.

 1. Cẩn Y 2

Cẩn y Tam Thừa Giáo,

Xưng tụng Thất Như Lai.

Hương linh thừa Phật lực,

Thác hóa bảo liên đài.

 1. Sắc Hương

Sắc hương mỹ vị biến linh diên,

Duy nguyện Hương Linh giai bão mãn.

Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát.

 1. Dục Trương

Dục trương thần công thông hạ khổn

Tiên thân nhất chú bảo hương truyền.

Nhơn huân (ôn) biến triệt u minh giới,

Thành khổn tham thần giáng tọa tiền.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

 1. Mạc Đạo (Viễn)

Mạc đạo Tây Phương viễn,

Tây Phương tại mục tiền.

Thủy lưu qui đại hãi,

Nguyệt lạc bất ly thiên.

 1. Mạc Đạo (Cận)

Mạc đạo Tây Phương cận,

Lâm hành thập vạn trình

Di Đà thùy tiếp dẫn,

Vô diệt, diệc vô sanh.

 1. Thuyết Phá

Thuyết phá vô sanh thoại,

Tất định vãng Tây Phương.

Di Đà Cực Lạc quốc,

Thường văn Bát Nhã hương.

 1. Sơn Bất Cao

Sơn bất cao hề hải bất thâm,

Lưu nga cửu tự bách niên tâm.

Tiến linh diên Bồ Tát.

 1. Nhứt Điểu

Nhứt điểu đảng đảng Tây Phương lộ,

Trực kỉnh qui gia mạc vấn tân.

 1. Nhứt Điện

Nhứt điện mộng hoàng lương,

Nhân mạng vô thường.

Thân hình bào ảnh tợ ngưng sương,

Mạng tại ngưng sương nguyên bất cửu trùng.

 1. Nhứt Điện 2

Nhứt điện mộng hoàng lương,

Nhân mạng vô thường.

Thân hình bào ảnh tợ ngưng sương,

Phiên thân lưu mộng đoạn tợ ngưng sương

Nhứt triêu thương hải biến.

Như diệp tợ ngưng sương.

 1. Thọ Cao

Thọ cao phong bất chỉ.

Giản khúc thủy trường lưu.

Duy hữu vô thường lộ.

Chủ nhơn đáo thử lưu.

 1. Hạo Hạo

Hạo hạo hồ chiêu mục,

Uông Uông đức trạch thùy.

Trùng môn tiển phủ thủ.

Vị cố (phụ, mẫu) yết nghi.

 1. Yểu Yểu

Yểu yểu tuyền đài lộ,

Minh minh địa phủ quan,

Thành ngự tam bôi chước,

Tham giáng yết tôn nhan.

 1. Sổ Bài

Sổ bài huyền tửu chước,

Thiên tải tự nhứt triêu.

Giai tiên cung đối thủ,

Tôn linh tự tiêu diêu.

 1. Nam Kha Nhứt Mộng Thục

Nam Kha nhứt mộng thục huỳnh lương,

Kham thán nhân sanh bất cửu trường.

Hữu sanh hữu tử giai hữu định,

Vô bần vô phú diệc vô thường.

Hồn phi phách tán kim hà tại.

Tánh lãng tâm không vọng cố hương,

Kim đối linh đàn thân triệu thỉnh.

Vong linh văn triệu nguyện lai lâm.

 1. Phổ Am

Phổ am thần chú,

Hỏa thủ kim cang.

Cổ Phật xuất thế phóng hào quang.

Ngoại đạo tận tiềm tàng,

Chấn diệt tai ương,

Nguyện phước thọ niên trường,

Nam mô Tiêu Tai Chứng Bồ Tát.

 1. Dục Thoát

Dục thoát tử sanh ái biệt ly,

Ngưỡng tham giáo chủ ngự liên trì,

Hoát nhiên đốn ngộ chơn thường tánh.

Thập vạn ức trình nhất tức quy.

Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát.

 1. Linh Xa

Linh xa tư thời giá,

Vãng u trạch bỉ nguyên.

Sổ bôi trần khiển lễ,

Thiên tải biệt trần hoàn.

 1. Nhứt Khứ

Nhứt khứ vĩnh vô quy,

Thương tâm chánh thử thì,

Dinh dinh khuynh tàn tửu,

Quỳ quỳ giáng thần ky.

 1. Sầu Vân

Sầu vân phong hộ lãnh,

Lãnh nguyệt chiếu dạ đài.

Tọa thượng dinh dinh chước,

Linh tiền mãn bi hoài.

 1. Thất Bảo

Thất bảo dương chi tiêu nhiệt não,

Bát công đức thủy ẩm thanh lương.

 1. Tây Phương

Tây phương giáo chủ mãn bi hoài,

Mẫn vật thăng trầm đại thệ khai.

Thập niên tài xưng đăng bảo tọa,

Nhứt chơn bất muội thượng kim giai

Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát.

 1. Huyên Đường

Huyên đường trung tịch tịch,

Linh tọa thượng thê thê.

Sổ bôi dinh dinh chước,

Thiên tải nhất phân kỳ.

 1. Phụ Hề

Phụ hề tương hà tại,

Tử giả tương hà y.

Vạn lý truyền đài viễn

Nhất triêu thống biệt kỳ.

 1. Sầu Trường

Sầu trường thôi cửu khúc,

Lệ mục sái song hàng

Nhứt đán ta thất hộ

Thiên tải biệt u quan.

 1. Phiêu Phiêu

Phiêu phiêu tế độ thuyền

Từ Tôn quá hãi biên,

Tiếp dẫn hương hồn khổ

Đồng đắc Cực lạc thiên.

 1. Mẫu Niên

Mẫu niên nhứt bách tuế,

Trượng ưu bát thập nhi.

Dục thi ân ái đoạn,

Mạng tận dĩ phân ly.

 1. Mộng Đoạn

Mộng đoạn sơn đầu vân yểu yểu,

Tứ thù hải huợt thủy du du.

 1. Mật Trúc

Mật trúc bất phòng lưu vũ quá,

Sơn cao vô ngại bạch vân phi.

 1. Viễn Quan

Viễn quan sơn hữu sắc,

Cận thính thủy vô thanh.

Xuân khứ hoa trường tại,

Nhơn lai điểu bất kinh.

 1. Dương Tử

Dương Tử giang tâm thủy,

Mông Sơn đảnh thượng trà,

Hương linh tam ẩm liễu,

Tảo sanh pháp vương gia.

 1. Sơ Chước

Sơ chước tào khê thủy,

Tam quỳnh Triệu Châu trà.

Nguyện tiềm hinh pháp vị,

Quy khứ Pháp Vương gia.

 1. Gia Trì

Gia trì chú thực diệu dà đà,

Biến thiểu thành đa giai bảo mãn.

Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát.

 1. Tây Phương

Tây phương tịnh độ bạch liên khai,

Hương linh thừa thử bộ kim giai

Nhất niệm hoa khai thân kiến Phật,

Vĩnh vô bát nạn cập tam tai.

Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát.

 1. Nhất Khứ

Nhất khứ vĩnh vô qui,

Thương tâm vô kỷ thời.

Kim triêu trần khiển lễ,

Minh nhật tống linh nhi.

 1. Sám Như Hoàn Trê

Sám như hoàn trê dĩ thủy vi danh,

Chí tâm đảnh lễ tại căn thanh.

Tội diệt phước sanh, huệ nhựt chiếu linh.

Giác hãi tánh viên thanh.

 1. Thành Trung

Thành trung trụy mã,

Chưởng thượng ly châu.

Lự kỳ tiền kiếp chi khiên vưu,

Đãi chí kim sanh như túc trái.

 1. Đình Tiền

Đình tiền hoa tạ,

Chưởng thượng ly châu.

Lự kỳ tiền kiếp chi khiên vưu,

Đãi chí kim sanh như túc trái.

Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.

 1. Loan Phòng

Loan phòng ảnh tịch,

Huệ trướng duyên không.

Thất trung bất đổ âm dung,

Đường thượng vô văn tiếu ngữ.

 1. Phao vi

Phao vi nhơn tử,

Cảm hà từ thân,

Sanh thành đức đại dĩ nan thù,

Cúc dục ân thâm như vị báo.

 1. Nhứt Linh

Nhứt linh yếm hóa,

Tứ đại nga phân,

Vân qui tiên đảo vệ yên hàn

Hoa lạc tuyền đài xuân trú tịch.

 1. Ái Hà

Ái hà lãng huợt,

Khổ hải di thâm.

Dục đáo Bồ Đề chi bỉ ngạn,

Tiêu trùng phiền não kiếp trùng lai.

Nhược bất thính pháp văn kinh,

Hà nãi siêu sanh thoát tử.

 1. Án Dạ Hồng 1

Án dạ hồng,

Đại khai phương tiện lộ,

Hương linh nhược qui y,

Qui y năng tiêu diệt.

Tiêu diệt địa ngục khổ.

 1. Án Dạ Hồng 2

Án dạ hồng,

Trừ nhiệt chơn cam lồ,

Hương hồn nhược qui y

Qui y năng tiêu diệt

Tiêu diệt ngạ quỹ khổ.

 1. Án Dạ Hồng 3

Án dạ hồng,

Tổ sư năng tiền phú,

Hương hồn nhược qui y

Qui y năng tiêu diệt

Tiêu diệt bàng sanh khổ.

 1. Tích nhựt

Tích nhựt tại cao đường

Thử thời nhứt chủ hương

Quỳnh bôi cam lộ chước

Linh tọa nguyện tiền phương.

 1. Huyên Đường

Huyên đường trung tịch tịch,

Linh tọa thượng liêu liêu

Bôi trung nồng đạm vị

Đơn khủng biểu phân hào.

 1. Lão Tử

Lão tử song vong vãng khứ lâu

Tùng tư huýnh thoát xuất luân hồi

Tam thiên giới ngoại phiên cân đẩu

Nhẫn độ ly thời tịnh độ khai.

 

(Huệ Quang Sưu Tầm)


Nghi Lễ Phật Giáo