Nghi Thức Hiến Cúng Đèn và Hoa

Nghi Thức Hiến Cúng Đèn và Hoa
Đốt Đèn Phát Nguyện
Hướng dẫn sư nói trước, Phật tử nói theo sau.
Đệ tử chúng con cho đến khi ngồi Đạo tràng thành bồ đề nguyện:
Vĩnh viễn quy y chư Phật.
Vĩnh viễn quy y chính Pháp vô thượng của Như Lai.
Vĩnh viễn quy y Chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. (3 lần)
Nay chúng con thắp đèn cúng Phật (Quán Thế Âm Bồ Tát) … tích
tập tư lương này, vì lợi ích hữu tình, nguyện cùng nhau đồng
thành Đẳng Chánh Giác.
Mỗi người hai tay dâng đèn lên để ngay chỗ giữa hai chân mày, quán tưởng dâng đèn lên
cúng dường. Đèn biến thành vô lượng trần số đèn hiện khắp trước vô số trần sát Phật, mỗi
Phật với hải chúng đông vô lượng bao quanh nghe Pháp. Quán dâng đèn lên cúng dường như
vậy, rồi đồng tụng hiến đăng chân ngôn:
Ôm! Tát và đát, tha nga đa, nễ tỉ dã, bố nhạ, mê già, mẫu nại-la,
sa-phả, la nã, tam ma, duệ hồng.
Rồi đồng tụng bài cầu nguyện dâng đèn:
Kỳ nguyện cúng hiến các đèn sáng,
Lượng bằng khắp hết cõi tam thiên,
Mỗi mỗi đèn cao sánh Tu-Di
Mỗi mỗi dầu đèn như biển lớn,
Mỗi mỗi trước Phật rất chân thành,
Mỗi đều biến hiện trần số ức,
Phóng quang chiếu thấu cõi tam thiên,
Trên tận Hữu Đỉnh, dưới A-Tì,
Bao nhiêu vô minh ngu si ám
Thảy đều trừ sạch không chút còn,
Mười phương chư Phật Bồ Tát chúng
Khắp cùng sát độ đều hiện thân.
Ai mẫn từ bi mà nạp thọ,
Chuyển ánh tâm con thành đuốc huệ
Phổ chiếu vô biên bất tận cùng.
Nam Mô Nhiên Đăng Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
Tụng xong, quỳ lên, dâng đèn lên ngang giữa hai chân mày, nhiếp tâm quán thấy ngọn đèn
dâng cúng ấy bắt vào trong tâm mình ngang qua chỗ giữa hai chân mày mà thắp sáng lên ánh
sáng trí huệ trong tâm mình.
Dâng Hoa Phát Nguyện
Mỗi người hai tay dâng hoa lên để ngay chỗ giữa hai chân mày, quán tưởng dâng hoa lên
cúng dường. Đoá hoa biến thành vô lượng trần số hoa, hiện khắp trước vô số trần sát Phật,
mỗi Phật với hải chúng đông vô lượng bao quanh nghe Pháp. Quán dâng hoa lên cúng dường
như vậy, rồi đồng tụng hiến hoa chân ngôn:
Ôm! Tát và đát, tha nga đa, bổ sáp-bả, bố nhạ, mê già tam, mẫu
nại-la, sa-phả la, nã tam ma, duệ hồng.
Rồi đồng tụng kệ phát nguyện cúng hoa:
Ngàn hoa tươi mát ấy ưu-đàm
Hương ngàn thơm ngát ướp bảo toà,
Mười phương chư Phật đều tác chứng,
Các địa thánh hiền thảy hỉ hoan.
Hoa hoa biến khắp trần sa cõi,
Đoá đoá chân thành phụng thập phương.
Con nay dâng cúng trang nghiêm khắp,
Nguyện đoá tâm khai trí huệ hoa.
Nam Mô Ưu Đàm Hoa Bồ Tát (3 lần)
Tụng xong, dâng đoá hoa lên giữa hai chân mày, quán thấy sắc hoa ấy hiện ảnh vào trong tâm
mình ngang qua chỗ giữa hai chân mày, thành ra 32 sắc tướng vi diệu của Phật vĩnh viễn trụ
ngay trong tâm mình không bao giờ mất.
Kết thúc hồi hướng:
Tụng theo nghi hồi hướng…

Nghi Thức Hiến Cúng Đèn và Hoa (PDF)


Bài Cùng Thể Loại