LHĐT – Ngày Vía Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thành Đạo

Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự Bổn sư Thịch Ca Mâu Ni Phật .
Kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni , Quí đạo hữu Phật tử ….
Hân hoan kính lễ đón mừng ngày Đức từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Chứbg quả Bồ đề – Ánh Từ quang đã bừng sáng cũng vào ngày nầy , cách đây hơn 2614 năm đã rạng ngời, chiếu diệu đến ba ngàn thế giới – Vạn loại hàm linh đều được Tưới tẩm bằng từ lực , Phước trí trang nghiêm của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni .
Tôi thành tâm thành kính hướng nguyện trên chư tôn Đức tăng ni và thứ đến đồng bào Phật tử đc vô lượng an lành lợi lạc Phước Huệ tăng long.. đồng nguyện thế giới hoà Bình chúng sanh – âm dương – đồng lợi lạc.
Nay kính nguyện
Sa môn Trí Minh