LHĐT – Thông Báo Tụng Lương Hoàng Sám Cuối Tuần.

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Cuối tuần này thay vì tụng Kinh Pháp Hoa thì Đạo Tràng sẽ Tụng Lương Hoàng Sám và sẽ chia ra 2 cái cuối tuần tụng Lương Hoàng Sám.
Chương trình như sau:
10g00- 11g30: Lương Hoàng Sám
12g00: Quá Đường
13g30: Lương Hoàng Sám
15g30: Lương Hoàng Sám
17g30: Lương Hoang Sám

Kính
Liên Hoa Đạo Tràng