LHĐT – Thông Báo Thọ Bát Quan Trai 24.07.2021

Kính mời Quý Phật tử về Liên Hoa Đạo Tràng Thọ Bát Quan Trai vào cuối tuần này ngày 24 và 25.07.2021 chương trình như sau:

Chương Trình Thọ Bát Quan Trai

Thứ bảy ngày 24.07
10g00: Vân tập, ghi danh
11g00: Truyền giới
12g00: Quá Đường, Kinh Hành
13g00: Chấp tác
14g00: Tập Thái Cực Dưỡng Sinh
15g30: Tụng Kinh Thủy Sám q Thượng
17g30: Tụng Kinh Thủy Sám q Trung
20g00: Thuyết Pháp
21g30: Bố Tát
23g00: Chỉ tịnh

Chủ nhật ngày 25.07.2021
05g30: Thức chúng
06g00: Công Phu khuya
07g15: Tập Thái Cực Dưỡng Sinh
08g00: Tảo Thực
09g00: Trà đàm
10g30: Tụng Kinh Thủy Sám q Trung Xả giới – Tiến Linh
12g00: Quá đường
13g00: Tổng vệ sinh
14g00: Hoàn mãn