LHĐT – Thông báo

Thông báo số trương mục dành riêng cho Cúng dường khai thuế của Khuông Việt/Liên Hoa Đạo Tràng

A Di Đà Phật,
Xin quý Phật tử vui lòng lưu ý: Kể từ tháng 01.2021 mọi cúng dường có khai thuế cho Khuông Việt/Liên Hoa Đạo Tràng, xin quý Phật tử CHỈ SỬ DỤNG VÀ CHUYỂN VỀ SỐ TRƯƠNG MỤC SAU ĐÂY:
Det Vietnamesiske Buddhistsamfunn i Norge (Lien Hoa KV Tempel)
Bankkonto: 6203.05.15825

***(Số trương mục cũ: 6203.46.00673 sẽ không được sử dụng cho việc Cúng dường khai thuế)

*** Ngoài ra, những trương mục được sử dụng cho phần Cúng dường khai thuế của Chùa Pháp Vũ, Phước Huệ và Phước An vẫn giữ như cũ, không thay đổi.

Kính thông báo!
🙏🙏🙏