Thành Kính Phân Ưu Cụ Bà Đinh thị Dương

Cụ Ưu bà di , Bồ Tát giới PD Diệu Danh – Đinh thị Dương , sinh năm canh ngọ -hưởng thượng thọ 91t . Mất ngày – Mậu thìn- 07/10/giáp tý .nhằm nam “tỷ” rất tốt cho con cháu…ngày mất vô hại.
Sp rất quí ,mến cụ trong 01 số quí cụ pt của chùa Khuông Việt, thật cao đẹp ! về hành hoạt sống đời , tu hành Phật đạo , với tâm hướng thiện , hướng thượng , ngời sáng ..vô cùng quí hóa , tán mạc nan cùng! Bằng vào cả đời sống chân thành … qua đó đã đc tam bảo tác chứng tri và hương Linh cũng đã tự thành tựu công Đức viên mãn rồi vậy .
Nơi đây sp chỉ thành tâm trợ niệm , nguyện chư Phật chư Bồ tát Thùy từ tiếp dẫn chân linh Diệu Danh Chóng cao sanh giải thoát !
Đồng thời chia sớt cùng tang quyển về sự mất mác và thương tiếc của tất cả Hiếu quyến gồm các con trai gái …cháu nội ngoại đều đc vô lượng an may , lợi lạc nhất là đạo tâm phát khởi , theo gương thiện tâm thiện hạnh mà cụ đã trọn đời ngời sáng đó.
Nam mô Tiêp dẫn đạo sư A Di Đà Phật….
Sa môn ,Thích Trí Minh