Nhất tâm đảnh lễ Đại lão Hoà Thượng thượng TỊNH hạ KHÔNG tân viên tịch

Nhất tâm đảnh lễ Đại lão Hoà Thượng thượng TỊNH hạ KHÔNG tân viên tịch Cao Đăng Thượng phẩm.
Đại lão Hòa Thượng sinh ngày 18 tháng 3 năm 1927, hạnh nguyện viên mãn Ngài đã thâu thần thị tịch vào lúc 2 giờ sáng ngày 26 tháng 7 năm 2022