LHĐT – Quý Phật tử ủng hộ quá đường tháng 8 và 9

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật,
Kính Thưa quý đạo hữu Phật tử gần xa,
Thời gian thắm thoát trôi qua bốn tháng An Cư, nay đã đến ngày mãn hạ, thành kính tri ân quý Phật tử gần xa đã phát tâm hộ trì Đạo Tràng An Cư Liên Hoa trong 4 tháng qua.
Nguyện đem công đức này:
Phật nhật tăng huy
Pháp luân thường chuyển
Dịch bệnh tiêu trừ
Quốc thái dân an
Phụ mẫu Sư trưởng, tồn vong tịnh lợi.
Lịch đại tổ nễ, đồng đăng bỉ ngạn
Quý Phật tử ủng hộ quá đường tháng 8 và 9
Ngày 1.08 Nhóm Bốn Mùa
Ngày2 và 29.08 Nhóm Báo Ân
Ngày 3, 18 và 25.08 Cô Tuệ Như
Ngày 4.08 Đh Thanh – Bích
5.08 Đh Hồng – Quân – Liên
6.08 Đh Huỳnh – Sinh – Đức – Phương
7.08 GDPT Thiện Tâm
8.08 Nhóm Hoan Hỷ
9, 31.08 Đh Thơ – Tình
10.09 Đh Huyền Ngà
Ngày 11 đến ngày 13.09 Đh Linh, Liên, Vân
14-15.08 Đh Minh, Bường, Kevin
16, 28.08 Đh Như Hương, Triệu, Phi
17.08 Đh Minh Thiền
19-21.08 Đh Mai – Liên – Hương
22.08 Trường Việt Ngữ
23.08 Đh Xứng
26.08 Đh Dung Sinh
27.08 Đh Phượng
29.08 Nhóm Báo Ân – Pt Diệu Ngộ (Việt Nam)
30.08 Đh Chị Đào
01.09 Đh Tuệ Trí – Hữu Chánh
02.09 Đh Dung, Sinh, Cô Nguyệt, Vân Quỳnh …
03.09 Đh Phúc và Như Tưởng,
04.09 Nhóm Báo Ân – Diệu Ngộ (Việt Nam)
05.09 Ban Trai Soạn Liên Hoa