Chùa Phước An – Thư kêu gọi cúng dường tạo tôn tượng chư Phật và Bồ-Tát

Thư kêu gọi cúng dường

tạo tôn tượng chư Phật và Bồ-Tát

Để trang nghiêm thanh tịnh cho Đạo Tràng, để hộ trì cho Đạo Pháp được trường tồn, để tăng trưởng thêm công đức cho người Phật tử tín thành, và để làm phương tiện cho quý Phật tử sơ cơ gieo trồng thiện căn. Vì các mục tiêu này, bổn Tự chúng tôi có hoạch ra một chương trình kiến tạo các tôn tượng chư Phật và chư Bồ-Tát để an trí tôn thờ ngay tại bổn Tự, và kêu gọi sự cúng dường của các Phật tử đạo hữu tín thành cũng như toàn thể chư Phật tử hữu duyên xa gần, chúng ta hãy cùng nhau góp phần thực hành công đức “tạo tượng” này không ngoài các mục đích đã nêu trên.
Thực vậy, như đức Phật đã nói trong Kinh Tạo Tượng Công Đức hay như trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Công Đức, việc tạo tượng chư Phật và chư Bồ-tát là một công đức vô lượng. Khi mà Phật Bổn Sư đã thị hiện niết-bàn, chư Phật hiện tại thì ở mãi các cõi Tịnh Độ phương xa, chư Bồ-Tát thì ẩn tàng trong các hình tướng phàm phu của chúng sinh, chúng ta, là những người con Phật, giống như các trẻ mồ côi lạc lõng không nơi nương tựa, không ai cưu mang mà cứu hộ. Song cũng nhờ năng lực bổn nguyện đại từ bi của chư Phật và chư đại Bồ-Tát đã quyền biến phương tiện: bằng danh hiệu của các Ngài, bằng hình ảnh của các Ngài, và đặc biệt bằng tôn tượng của các Ngài, tất cả mọi pháp ấy đều trở thành nơi nương tựa quay về cho chúng ta y như khi chính chân thân của các Ngài hiện tiền trước chúng ta vậy.
Tạo tôn tượng Phật và Bồ-Tát không phải chỉ là một công đức muôn đời cho cá nhân mình, mà tạo tôn tượng Phật và Bồ-Tát còn là công đức củng cố hộ trì Tam Bảo cửu trụ trong thế gian này vì lợi lạc cho tất cả chúng sinh hữu duyên. Như trong Địa Tạng Kinh diễn bày: Nơi đâu còn có tôn tượng Phật và Bồ-Tát để cho chúng sinh chỉ cần một lần đưa mắt nhìn qua, chỉ cần một chắp tay vái chào, chỉ cần một thoáng nghĩ “a! đây là Phật, là Bồ-Tát!” nơi đó sự cứu độ chúng sinh của chư Phật và Bồ-Tát vẫn hoàn toàn hiện diện, vì tất cả chúng sinh ấy đều được công đức lớn và sinh về cõi người, trời.
Người Phật tử chúng ta ai cũng hiểu rõ con đường mà cuộc sống này dẫn chúng ta đi, là đi về chỗ già, chết, và chết rồi song nó vẫn dẫn chúng ta đi tiếp, song là đi về đâu đây? Chúng ta không thể để các nghiệp lực ác hay thiếu công đức đưa chúng ta về các nơi tối tăm của ba ác đạo, chúng ta cần phải vươn lên hướng về nơi tràn đầy ánh sáng của các Tịnh Độ chư Phật, ít nhất thì cũng hướng được về hướng của người, trời. Muốn được vậy, người Phật tử được chư Phật thúc nhắc hãy làm công đức, hãy tạo các công đức toàn thiện của Tịnh Độ và của cõi trời người. Trong các công đức này, tạo tôn tượng chư Phật để trụ trì các Đạo Tràng và chùa chiền, nhờ vậy Phật Pháp được trường tồn, Tam Bảo được an trụ, chúng sinh được nương nhờ, cõi khổ được bình yên, quả thật là một công đức siêu việt sinh tử đạt đến bờ kia Tịnh Độ, hay ít nhất cũng đi lại trong cõi trời người gặp Phật cúng dường, hành bồ-tát Đạo.
Công đức tạo tượng chư Phật và chư Bồ-Tát vô lượng nói không cùng được. Mong rằng tất cả mọi người chúng ta cùng nhau hoàn thành công đức này và chúng ta cùng nhau hồi hướng về cho khắp pháp giới chúng sinh đồng thành Phật Đạo
Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Kính thư
TKN. Thích Viên Hạnh
???
Để cho quý Phật tử tỏ tường, dưới đây là danh sách các tôn tượng được Chùa chúng ta phát tâm tạo để tôn thờ ngay tại Chùa:
(1) Phật Dược Sư (đã đặt và đang tạo) 302.000 kr
Tượng ngài sẽ an trí trong chánh điện thế cho tôn tượng Phật Dược Sư hiện đang thờ (vốn là mượn của Phật tử)
(2) Địa Tạng Bồ-Tát (đã đặt và đang tạo) 320.000 kr
Tượng lộ thiên 3,6m ngồi, an trí ngoài vườn Chùa để trang nghiêm đạo tràng, và để cho cảnh Chùa đượm vẻ Bi Nguyện thiết tha của Phật Đạo.
(3) Hộ Pháp Vi-Đà (đã đặt và đã tạo xong) 90.000 kr
An trí bên trong Chùa tượng cao 2m, biểu hiện cho tinh thần dũng mãnh hộ pháp của người Phật tử.
Và chư tôn tượng Bồ-Tát đang dự tính sẽ đặt tạo:
(4) Phật Di-Lặc (Vị Phật tương lai của chúng ta)
(5) Văn-Thù Bồ-Tát (Bậc bồ-tát Trí Huệ giác ngộ đệ nhất)
(6) Phổ Hiền Bồ-Tát (Bậc bồ-tát Đức Hạnh vô biên đệ nhất)
Ba tôn tượng Bồ-Tát này sẽ được an trí nơi bàn hương án trong chánh điện.
* Cúng dường bằng tâm hoan hỉ là cúng dường đúng pháp nhất. Tùy hỉ với sự cúng dường của mọi người là Tâm thiện toàn hảo nhất. Cúng dường tuy ít mà công đức vẫn nhiều là cúng dường bằng hai tâm hoan hỉ và tùy hỉ vậy.
Mọi sự cúng dường xin gởi về:
Vietnamesisk Buddhist Forening i Kristiansand
Konto: 3060.34.48711
IBAN: NO44 3060 34 48711
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
VIPPS: 406 93 957 (ghi chú: Cd tạo tượng)
(Những vị muốn lấy lại thuế xin gởi về: Phuoc An Tempel DNB: 1503.96.78133)