LHĐT – Chương Trình Khóa Tu Học Phật Pháp Kỳ 35 – 01-08.08.2020

Chương Trình Khóa Tu Học Phật Pháp Kỳ 35
Thứ bảy Ngày 01.08.2020
05g30: Thức chúng
06g00: Kinh Lăng Nghiêm – Lễ 35 vị Phật
08g00: Điểm tâm
10g30: Tụng Kinh
12g00: Quá Đường
13g00: Chỉ tịnh
16g00: Khai Giảng Khai Thị
18g00: Dược thực
19g30 – 20g30: Thuyết Pháp
21g00: Lạy Ngũ Bách Danh
23g00: Chỉ tịnh

Từ ngày 02.08.2020 – 07.08.2020
05g30: Thức chúng
06g00: Kinh Lăng Nghiêm – Lễ 35 vị Phật
08g00: Điểm tâm
10g00- 11g00: Thuyết Pháp
12g00: Quá Đường
13g00: Chỉ tịnh
16g00: Tụng Kinh Phổ Môn
18g00: Dược thực
19g30 – 20g30: Thuyết Pháp
21g00: Lạy Ngũ Bách Danh
23g00: Chỉ tịnh

Ngày 08.08.2020
05g30: Thức chúng
06g00: Kinh Lăng Nghiêm – Lễ 35 vị Phật
08g00: Điểm tâm
10g00- 11g00: Đố vui
12g00: Quá Đường
13g00: Chỉ tịnh
16g00: Cúng Hoa Đăng – Lễ Bế Giảng
18g00: Dược thực
19g30: Văn Nghệ