Thư kêu gọi cúng dường tạo tôn tượng chư Phật và Bồ-Tát Để trang nghiêm thanh tịnh cho Đạo Tràng, để hộ trì cho Đạo Pháp được trường tồn, để tăng trưởng thêm công đức cho người Phật tử tín …

Chùa Phước An – Thư kêu gọi cúng dường tạo tôn tượng chư Phật và Bồ-Tát Read more »