LHĐT – Thông Báo Huân Tu 29.08.2020

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Kính thưa quý Đạo hữu Phật tử,
Vì tình hình bệnh dịch đang tăng trở lại, nên cuối tháng này không có Thọ Bát Quan Trai, thay vào đó sẽ là ngày Huân Tu Tri Ân Báo Ân chương trình như sau:
Chương Trình Huân Tu
08g45: Vân tập
09g00: Trì Kinh Thủy Sám (trọn bộ)
12g00: Cúng Dường Trai Tăng
14g00: Tụng Kinh Địa Tạng (trọn bộ)
17g30: Cúng Thí Thực
19g00: Dược thực
Kính mời quý Phật tử dành thời gian về huân tu nhằm báo đáp tứ trọng thâm ân.

Kính.
Liên Hoa Đạo Tràng