Thư Cảm Tạ

Thư Cảm Tạ

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát,

Kính bạch chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý đồng bào, đồng hương, đạo hữu Phật tử gần xa.

Đại lễ Lạc Thành Quan Âm Điện, Lễ đặt đá xây dựng Chánh Điện, Khoá Tu Học Phật Pháp Na Uy kỳ 33, Lễ cung đón Hoàng Gia Na Uy viếng thăm Quan Âm Điện, Đại Lễ Vu Lan và Hộ Quá Đường an cư từ ngày 21.07.2018 đến 26.08.2018 đã thành tựu viên mãn, đó chính là nhờ vào sự gia trì chứng minh của Chư Tôn Đức và sự thương tưởng của quý đạo hữu Phật tử gần xa.

Thay mặt Ban Tổ Chức chúng con thành kính tri ân chư Tôn Đức đã về chứng minh và không những vậy mà quý Ngài cũng đã khuyến khích quý Phật tử địa phương về Liên Hoa làm công quả, Hộ Quá Đường và cũng như tham dự các Đại Lễ. Chúng tôi xin tri tán công đức quý đạo hữu Phật tử trong Ban Tiếp Tân, Thông Tin Liên Lạc, Cư Trú, Vệ Sinh, Trật Tự, Trai Soạn, Nghi Lễ, Văn Nghệ và Cư Trú. Nhiếp Ảnh v.v… và quý đạo hữu Phật tử gần xa đã gởi tịnh tài cúng dường xây dựng Quan Âm Điện, Hộ Quá Đường v.v.

Ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý Ngài đạo thể khinh an, hạ lạp gia tăng, thọ mệnh miên trường, giới hạnh trang nghiêm, huệ đăng thường chiếu. Quý Đạo hữu Phật tử thân tâm thường lạc, vạn sự hanh thông, bồ đề tâm tăng trưởng.

Liên Hoa, 
Vu Lan tiết 15.07.2018

Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ


Tin Khác