Quý Sư và Phật tử Thái Lan thăm viếng Liên Hoa 17.07.2017

  • Quý Sư và Phật tử Thái Lan thăm viếng và chú nguyện cho công trình kiến tạo Quan Âm Điện

Tin Khác