LHĐT – Thông BáoTụng Kinh Pháp Hoa 03.07.2021

Kính mời Phật tử về tham dự Huân Tu tụng Kinh Pháp Hoa trọn bộ

thứ bảy ngày 03.07 2021 chương trình như sau:

09g00-11g30: Quyển 1, 2, 3 1/2
12g00: Quá Đường
13g00: Tập Dưỡng Sinh
14g00-16g00: Quyển 3 1/2, 4, 5
16g30-18g30: Quyển 6,7
19g00: Dược Thực

Kính Thông Báo
Khuông Việt Liên Hoa Đạo Tràng