LHĐT – Huân Tu tụng Kinh Pháp Hoa trọn bộ 17.07.21

Kính mời Phật tử về tham dự Huân Tu tụng Kinh Pháp Hoa trọn bộ thứ bảy ngày 17.07 2021 chương trình như sau:

09g00-12g00: Quyển 1, 2, 3
12g15: Quá Đường
13g30 15g30: Quyển 4, 5
16g00-18g00: Quyển 6,7
18g30: Dược Thực

Kính Thông Báo
Khuông Việt Liên Hoa Đạo Tràng