LHĐT – Sám Hối Huân Tu ngày 02.01.2022

THÔNG BÁO
Sám Hối Huân Tu ngày 02.01.2022

Kính mời Quý Phật Tử về Liên Hoa Đạo Tràng tham dự Huân Tu và Sám Hối lúc 13g30

10g00: Cúng Dường Tam Bảo
Tiến Linh: 1. Lễ Đại Tường Đh Minh Chánh Nguyễn Nam
2. HL Trần Hữu Phước
3. HL Nguyễn Đức Chiến
4. HL Như Bảo TRẦN Xảo Phụng

12g00 Thọ Trai
13g30: Quán Vô Lượng Thọ Kinh – Sám Hối
– Số lượng người tham dự 50 người.
– Giữ khoảng cách 1 m
– Đeo khẩu trang

Kính Thông Báo