LHĐT – Thời Khóa Tu Học An Cư PL 2564

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát kính gởi đến đại chúng Thời Khoá Tu Học An Cư Pl 2564 tại Liên Hoa Đạo Tràng

05g30: Thức chúng
06g00: Công phu Khuya
07g30: Dùng sáng
10g30: Tụng Kinh
12g00: Quá đường
16g00: Tụng Kinh
17g30: Tụng Kinh
20g00: Học Pháp
23g00: Chỉ tịnh


Tin Khác