Chương Trình Tu Học Cho Phật Tử Gieo Duyên Xuất Gia

Chương Trình Tu Học Cho Phật Tử Gieo Duyên Xuất Gia
từ 23.07 đến 27.07.2018

Thứ Hai ngày 23.07

17g00: Giới tử vân tập, nhận phòng
19g00: Khai thị
23g00: Chỉ tịnh

Từ thứ ba ngày 24.07 đến 26.07
05g30: Thức chúng
06g00: Tụng Lăng Nghiêm- Phổ Môn – lạy Sám 35 vị Phật
07g30: Dùng sáng
09g00 – 10g00: Học Pháp (Thầy Thanh Trí, Thầy Quán Tung, Thầy Viên Ngộ)
10g15 – 11g00: Tụng Kinh Địa Tạng
12g00: Quá đường
16g00: Tụng Kinh Dược Sư
19g00 – 20g00: Học Pháp (H.T Thích Nhất Chân)
23g00: Chỉ tịnh

Thứ sáu ngày 27.07.2018

05g30: Thức chúng
06g00: Tụng Lăng Nghiêm- Phổ Môn – lạy Sám 35 vị Phật
07g30: Dùng sáng
09g00 – 10g00: Học Pháp
10g15 – 11g00: Tụng Kinh Địa Tạng
12g00: Quá đường
16g00: Sám Hối
19g00: Truyền Giới Sa Di
23g00: Chỉ tịnh


Tin Khác