Category: Phật Học Khái Luận

Lý tưởng Bồ tát đạo & con đường ăn chay

Lý tưởng Bồ tát đạo & con đường ăn chay Chủ nhật, 08 Tháng 1 2012 22:23 Lý tưởng khác với chủ nghĩa giáo điều ở chỗ nó không đóng khung cứng nhắc. Lý tưởng thúc đẩy và khuyến khích

Posted in Phật Học Khái Luận

Tứ Niệm Xứ – Bốn Nền Tảng Của Chánh Niệm

Tứ Niệm Xứ – Bốn Nền Tảng Của Chánh Niệm Giới thiệu: Ðại đức Brahmavamso là vị lãnh đạo tinh thần của hội Phật Giáo Tây Úc, và là viện chủ thiền viện Bodhinyana, huyện Serpentine, tiểu bang Tây Úc,

Posted in Phật Học Khái Luận

Khái niệm về Vô Minh trong Phật Giáo

Khái niệm về Vô Minh trong Phật Giáo Cứu cánh của Phật giáo là sự Giác Ngộ, phương tiện giúp đạt được Giác Ngộ là Trí Tuệ, và đối nghịch với Trí Tuệ là Vô Minh. Vậy muốn đạt được

Posted in Phật Học Khái Luận

Giới thiệu đạo Phật

Giới thiệu đạo Phật Trong 45 năm hoằng pháp độ sinh, Đức Phật đã du hành khắp miền Bắc Ấn độ để giảng dạy con đường giải thoát mà Ngài đã tìm ra. Rất nhiều người đã quy y với

Posted in Phật Học Khái Luận

Tóm Lược 18 Vị A La Hán Tại Liên Hoa Đạo Tràng

Tóm Lược 18 Vị A La Hán Tại Liên Hoa Đạo Tràng   1. La Hán Ba Tiêu 2. La Hán Bố Đại 3. La Hán Cử Bát 4. La Hán Hàng Long 5. La Hán Khai Tâm 6. La

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Một – Phật Bảo Tiết I Lược sử Ðức Phật

Chương Một – Phật Bảo Tiết I Lược sử Ðức Phật Nhận Xét Về Sử Liệu. Có rất nhiều sử liệu ghi lại khác nhau về ngày, tháng, năm liên hệ đến các sự kiện lịch sử đức Phật. Các

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Một – Phật Bảo Tiết II Ðức Phật trong Nam Tạng và Bắc Tạng

Chương Một – Phật Bảo Tiết II Ðức Phật trong Nam Tạng và Bắc Tạng Thứ tư, 06 Tháng 1 2010 01:28 Nam và Bắc Tạng có một số điểm nhìn khác nhau về Thế Tôn. Chính điểm nhìn khác

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Một – Phật Bảo Tiết III Ðức tướng và đức tánh của Thế Tôn

Chương Một – Phật Bảo Tiết III Ðức tướng và đức tánh của Thế Tôn Kinh điển truyền thống của hầu hết các bộ phái Phật giáo đều ghi đức Thế Tôn có đủ ba mươi hai tướng quý của

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Một – Phật Bảo Tiết IV Tuệ Giác của Thế Tôn

Chương Một – Phật Bảo Tiết IV Tuệ Giác của Thế Tôn Như vừa đề cập ở tiết III, sự tán thán Thế Tôn một cách chân chính là tán thán Tuệ Ðức của Ngài. Ðể sự tán thán ấy

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Một – Phật Bảo Tiết V Phật – Niết-bàn – Thành Ðạo

Chương Một – Phật Bảo Tiết V Phật – Niết-bàn – Thành Ðạo Danh từ Phật thường để chỉ đức Thế Tôn, chư Phật quá khứ và vị lai. Ðức Thế Tôn được gọi là Phật sau khi Ngài thành

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Một – Phật Bảo Tiết VI Các Tinh Thần Giáo Dục của Thế Tôn và sự Liên Hệ giữa Ngài với các hàng Ðệ Tử, Chư Thiên, Ác Ma và Ngoại Ðạo.

Chương Một – Phật Bảo Tiết VI Các Tinh Thần Giáo Dục của Thế Tôn và sự Liên Hệ giữa Ngài với các hàng Ðệ Tử, Chư Thiên, Ác Ma và Ngoại Ðạo. Viết về Thế Tôn, các nhà nghiên

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Một – Phật Bảo Tiết VI Các Tinh Thần Giáo Dục của Thế Tôn và sự Liên Hệ giữa Ngài với các hàng Ðệ Tử, Chư Thiên, Ác Ma và Ngoại Ðạo

Chương Một – Phật Bảo Tiết VI Các Tinh Thần Giáo Dục của Thế Tôn và sự Liên Hệ giữa Ngài với các hàng Ðệ Tử, Chư Thiên, Ác Ma và Ngoại Ðạo (tiếp theo)   Giáo Dục Ðánh Thức

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Một – Phật Bảo Tiết VI Các Tinh Thần Giáo Dục của Thế Tôn và sự Liên Hệ giữa Ngài với các hàng Ðệ Tử, Chư Thiên, Ác Ma và Ngoại Ðạo.

Chương Một – Phật Bảo Tiết VI Các Tinh Thần Giáo Dục của Thế Tôn và sự Liên Hệ giữa Ngài với các hàng Ðệ Tử, Chư Thiên, Ác Ma và Ngoại Ðạo. Thứ tư, 06 Tháng 1 2010 01:24

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Một – Phật Bảo Tiết VI Các Tinh Thần Giáo Dục của Thế Tôn

Chương Một – Phật Bảo Tiết VI Các Tinh Thần Giáo Dục của Thế Tôn và sự Liên Hệ giữa Ngài với các hàng Ðệ Tử, Chư Thiên,Ác Ma và Ngoại Ðạo. Thế Tôn và Ác Ma Ác ma là

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết I Duyên Khởi và Vô Ngã

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết I Duyên Khởi và Vô Ngã (tiếp theo) IV. Chân Như Duyên Khởi hay Như Lai Tạng Duyên Khởi Nỗ lực của A-lại-da Duyên khởi là giải tích căn nguyên của Nghiệp. Nhưng, A-lại-da

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết II Ngũ uẫn và Vô ngã

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết II Ngũ uẫn và Vô ngã Ngũ uẩn là giáo lý rất phổ biến, Thế Tôn thường giảng giáo lý Vô ngã đi kèm theo với sự phân tích Duyên sinh hay phân tích

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết III Tứ Thánh Ðế

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết III Tứ Thánh Ðế A. Tổng Quát về Tứ Thánh Ðế Sau ngày giác ngộ Vô Thượng Bồ-đề, khi quyết định lên đường giáo hóa, Thế Tôn rời khỏi cột Bồ-đề ở Ưu-lâu-tần-loa (Uruvelà),

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết III Tứ Thánh Ðế

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết III Tứ Thánh Ðế (tiếp theo) * Khổ Diệt Thánh Ðế (Nirodha) Nếu Khổ tập Thánh đế là tham ái thì Khổ diệt Thánh đế là tham ái diệt, là khổ diệt hay Niết-bàn.

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết IV Nhân Quả

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết IV Nhân Quả Nhận Xét Tổng Quát – Các hiện tượng tâm lý và vật lý chuyển biến liên tục. Phật giáo gọi sự chuyển biến không dừng nghỉ đó là “vô thường”. Nho

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết V Nghiệp và Nghiệp báo

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết V Nghiệp và Nghiệp báo Thứ tư, 06 Tháng 1 2010 01:19 Tổng Quát về Nghiệp Như đã được bàn ở tiết Nhân Quả, nghiệp là động cơ vẽ nên tiến trình nhân quả,

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết VI Luân hồi (Samsara)

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết VI Luân hồi (Samsara) Thứ tư, 06 Tháng 1 2010 01:19 Tiếp theo nhân quả và nghiệp báo, Luân hồi thường được đề cập đến. Luân hồi có là do có nghiệp báo, có

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết VII Sáu Giới – Mười Hai Xứ – Mười Tám Giới

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết VII Sáu Giới – Mười Hai Xứ – Mười Tám Giới Sáu giới là sáu yếu tố làm nên con người và thế giới. Ðấy là những yếu tố: đất, nước, gió, lửa, không

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết VIII Giới học

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết VIII Giới học Giới học là một trong ba học: Giới, Ðịnh, Tuệ. Ba học còn được gọi là ba vô lậu học. Gọi là vô lậu học là vì ba học này đưa

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết IX Bát thánh đạo

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết IX Bát thánh đạo Bát Thánh Ðạo còn được gọi là con đường Thánh gồm có tám chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết X Thất giác chi

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết X Thất giác chi Thứ tư, 06 Tháng 1 2010 01:17 Thất giác chi là: Niệm giác chi, Trạch pháp giác chi, Tinh tấn giác chi, Hỷ giác chi, Khinh an giác chi, Ðịnh

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết XI Ngũ căn và Ngũ lực

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết XI Ngũ căn và Ngũ lực – Năm căn là: Tín căn, Tấn căn, Niệm căn, Ðịnh căn và Tuệ căn. “Vị Thánh đệ tử có lòng tin, đặt lòng tin ở sự giác

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết XII Tứ như ý túc

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết XII Tứ như ý túc Tứ như ý là dịch âm từ chữ Iddhi (Pàli). Thế Tôn dạy: “Ở đây vị Tỷ-kheo thực hiện nhiều loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân,

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết XIII Tứ Chánh Cần

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết XIII Tứ Chánh Cần Tứ chánh cần là bốn sự nỗ lực, tinh cần: tinh cần ngăn không để sanh khởi các ác pháp chưa sanh, đoạn tận các ác pháp đã sanh, tinh

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết XIV Tứ Niệm Xứ

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết XIV Tứ Niệm Xứ (tiếp theo) Ðối trị các ảo giác, ảo tưởng… Trong thời gian đầu tu tập Thiền định, hành giả do công phu hành chưa điều hòa được thân, hơi thở

Posted in Phật Học Khái Luận

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết XV

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết XV Chánh và Tà Pháp – Thiện và Bất Thiện – Thuyết Pháp và Nghe Pháp – Sống theo Pháp và Hành theo Pháp   Qua phần trình bày các giáo lý về Giới,

Posted in Phật Học Khái Luận