Category: Phật Học Khái Luận

Lý tưởng Bồ tát đạo & con đường ăn chay

Lý tưởng Bồ tát đạo & con đường ăn chay Chủ nhật, 08 Tháng 1 2012 22:23 Lý tưởng khác với chủ nghĩa giáo điều ở chỗ nó không đóng khung cứng nhắc. Lý tưởng thúc đẩy và khuyến khích

Tứ Niệm Xứ – Bốn Nền Tảng Của Chánh Niệm

Tứ Niệm Xứ – Bốn Nền Tảng Của Chánh Niệm Giới thiệu: Ðại đức Brahmavamso là vị lãnh đạo tinh thần của hội Phật Giáo Tây Úc, và là viện chủ thiền viện Bodhinyana, huyện Serpentine, tiểu bang Tây Úc,

Khái niệm về Vô Minh trong Phật Giáo

Khái niệm về Vô Minh trong Phật Giáo Cứu cánh của Phật giáo là sự Giác Ngộ, phương tiện giúp đạt được Giác Ngộ là Trí Tuệ, và đối nghịch với Trí Tuệ là Vô Minh. Vậy muốn đạt được

Giới thiệu đạo Phật

Giới thiệu đạo Phật Trong 45 năm hoằng pháp độ sinh, Đức Phật đã du hành khắp miền Bắc Ấn độ để giảng dạy con đường giải thoát mà Ngài đã tìm ra. Rất nhiều người đã quy y với

Tóm Lược 18 Vị A La Hán Tại Liên Hoa Đạo Tràng

Tóm Lược 18 Vị A La Hán Tại Liên Hoa Đạo Tràng   1. La Hán Ba Tiêu 2. La Hán Bố Đại 3. La Hán Cử Bát 4. La Hán Hàng Long 5. La Hán Khai Tâm 6. La

Chương Một – Phật Bảo Tiết I Lược sử Ðức Phật

Chương Một – Phật Bảo Tiết I Lược sử Ðức Phật Nhận Xét Về Sử Liệu. Có rất nhiều sử liệu ghi lại khác nhau về ngày, tháng, năm liên hệ đến các sự kiện lịch sử đức Phật. Các

Chương Một – Phật Bảo Tiết II Ðức Phật trong Nam Tạng và Bắc Tạng

Chương Một – Phật Bảo Tiết II Ðức Phật trong Nam Tạng và Bắc Tạng Thứ tư, 06 Tháng 1 2010 01:28 Nam và Bắc Tạng có một số điểm nhìn khác nhau về Thế Tôn. Chính điểm nhìn khác

Chương Một – Phật Bảo Tiết III Ðức tướng và đức tánh của Thế Tôn

Chương Một – Phật Bảo Tiết III Ðức tướng và đức tánh của Thế Tôn Kinh điển truyền thống của hầu hết các bộ phái Phật giáo đều ghi đức Thế Tôn có đủ ba mươi hai tướng quý của

Chương Một – Phật Bảo Tiết IV Tuệ Giác của Thế Tôn

Chương Một – Phật Bảo Tiết IV Tuệ Giác của Thế Tôn Như vừa đề cập ở tiết III, sự tán thán Thế Tôn một cách chân chính là tán thán Tuệ Ðức của Ngài. Ðể sự tán thán ấy

Chương Một – Phật Bảo Tiết V Phật – Niết-bàn – Thành Ðạo

Chương Một – Phật Bảo Tiết V Phật – Niết-bàn – Thành Ðạo Danh từ Phật thường để chỉ đức Thế Tôn, chư Phật quá khứ và vị lai. Ðức Thế Tôn được gọi là Phật sau khi Ngài thành

Chương Một – Phật Bảo Tiết VI Các Tinh Thần Giáo Dục của Thế Tôn và sự Liên Hệ giữa Ngài với các hàng Ðệ Tử, Chư Thiên, Ác Ma và Ngoại Ðạo.

Chương Một – Phật Bảo Tiết VI Các Tinh Thần Giáo Dục của Thế Tôn và sự Liên Hệ giữa Ngài với các hàng Ðệ Tử, Chư Thiên, Ác Ma và Ngoại Ðạo. Viết về Thế Tôn, các nhà nghiên

Chương Một – Phật Bảo Tiết VI Các Tinh Thần Giáo Dục của Thế Tôn và sự Liên Hệ giữa Ngài với các hàng Ðệ Tử, Chư Thiên, Ác Ma và Ngoại Ðạo

Chương Một – Phật Bảo Tiết VI Các Tinh Thần Giáo Dục của Thế Tôn và sự Liên Hệ giữa Ngài với các hàng Ðệ Tử, Chư Thiên, Ác Ma và Ngoại Ðạo (tiếp theo)   Giáo Dục Ðánh Thức

Chương Một – Phật Bảo Tiết VI Các Tinh Thần Giáo Dục của Thế Tôn và sự Liên Hệ giữa Ngài với các hàng Ðệ Tử, Chư Thiên, Ác Ma và Ngoại Ðạo.

Chương Một – Phật Bảo Tiết VI Các Tinh Thần Giáo Dục của Thế Tôn và sự Liên Hệ giữa Ngài với các hàng Ðệ Tử, Chư Thiên, Ác Ma và Ngoại Ðạo. Thứ tư, 06 Tháng 1 2010 01:24

Chương Một – Phật Bảo Tiết VI Các Tinh Thần Giáo Dục của Thế Tôn

Chương Một – Phật Bảo Tiết VI Các Tinh Thần Giáo Dục của Thế Tôn và sự Liên Hệ giữa Ngài với các hàng Ðệ Tử, Chư Thiên,Ác Ma và Ngoại Ðạo. Thế Tôn và Ác Ma Ác ma là

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết I Duyên Khởi và Vô Ngã

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết I Duyên Khởi và Vô Ngã (tiếp theo) IV. Chân Như Duyên Khởi hay Như Lai Tạng Duyên Khởi Nỗ lực của A-lại-da Duyên khởi là giải tích căn nguyên của Nghiệp. Nhưng, A-lại-da

Top