Chương Hai – Pháp Bảo Tiết VII Sáu Giới – Mười Hai Xứ – Mười Tám Giới Sáu giới là sáu yếu tố làm nên con người và thế giới. Ðấy là những yếu tố: đất, nước, gió, lửa, không …

Chương Hai – Pháp Bảo Tiết VII Sáu Giới – Mười Hai Xứ – Mười Tám Giới Read more »