10 Đức tính phải có của người cận sự nam và cận sự nữ

10 Đức tính phải có của người cận sự nam và cận sự nữ.

1.Điều thứ nhất là một người cận sự nam (hay nữ) phải biết chia vui, chung khổ với tỳ khưu Tăng.

2.Điều thứ hai là thân khẩu phải thanh hạnh, lìa xa trược hạnh.

3.Thứ ba là phải biết lấy pháp làm chủ, pháp là mục đích.

4.Thứ tư là thường hoan hỷ, xả ly, bố thí.

5.Thứ năm là phải chăm chuyên, tinh tấn học, suy nghĩ để hiểu cho thấu đáo lời dạy của Đức Thế Tôn.

6.Thứ sáu là phải biết rời xa những niềm vui huyên náo và rỗng không bên ngoài Phật giáo, dù có mất sanh mạng cũng không nhận ngoại đạo làm thầy.

7.Thứ bảy là phải có chánh kiến kiên cố, bất động.

8.Thứ tám là vui thích trong việc làm cho Tăng được hòa hợp, cận sự nam nữ hai hàng đoàn kết, hoan hỷ làm phước sự.

9.Thứ chín không được thực hành hạnh giả dối, thấp hèn.

10.Thứ mười là phải lấy Tam Bảo làm chỗ quy hướng, nương nhờ.

Trích từ Kinh Mi Tiên Vấn Đáp.


Tôn Đức Văn Tập