Phân Ưu Ni Sư Thích Huệ Giác

Nam Mô Tiếp Dẩn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 Chùa Khuông Việt và Trường Việt Ngữ Chùa Khuông Việt vừa nhận được tin buồn thân mẫu của Đạo hữu Tuệ Trí Đỗ Anh Dũng là
Ni sư Thích Huệ Giác

Xuất thế: năm Quý Dậu (1932)
Đã thị tịch: mùng 4 tháng 2 năm Đinh Dậu
Trụ thế: 86 tuổi
Thay mặt Tăng Ni Phật Tử Chùa Khuông Việt và Trường Việt Ngữ Chùa Khuông Việt
Xin chân thành phân ưu cùng đạo hữu Tuệ Trí Đỗ Anh Dũng
Cùng toàn môn đồ pháp quyến của Ni Sư.

 Kính nguyện cầu Giác Linh Ni Sư Huệ Giác
Sớm vãng sinh về cảnh giới Cực Lạc.

 

 

 

 

 


Phân Ưu