Thư An Cư Kiết Hạ – PL 2563 -2019

Sáng nay ngày 16.07. Kỷ Hợi lúc 09g30 Chư Tôn Đức Tăng Ni dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Phương Trượng Na Uy thượng Trí hạ Minh và Hòa Thượng Giáo Thọ thượng Nhất hạ Chân y lời Phật dạy vân tập tại Quan Âm Điện – Liên Hoa Đạo Tràng tác pháp Tự Tứ sau 2 tháng An Cư tại mỗi trú xứ và 1 tháng An Cư Tập Trung tại Liên Hoa Đạo Tràng.
Thay lời Trường Hạ Liên Hoa xin tri tán công đức của quý Chi Hội Đạo Hữu Phật tử đã ủng hộ quá đường.
Ngày 13, 14, 15 và 26.07. Nhóm Hương Sen
Ngày 16.07 Nhóm Lộc Uyển
Ngày 17.07 Nhóm Gia Đình
Ngày 18.07 Nhóm Trí Thức
Ngày 19.07 Nhóm Cô Liễu (Lễ Hội Quan Âm)
Ngày 20.07 Chi Hội Aust Agder (Lễ Hội Quan Âm)
Ngày 21.07 Nhóm Drammen (Lễ Hội Quan Âm)
Ngày 22 và 23.07 Gđ Tuất Liên
Ngày 24.07 Thanh Hiền
Ngày 25.07 Nhóm 8 Chị Em
Ngày 27.07 Như Lạc ( Thọ Bát Quan Trai)
Ngày 28.07 Nhóm Bi Hoa ( Thọ Bát Quan Trai)
Ngày 29.07 Hồng gđ, Hương Linh Huệ Ái
Ngày 30.07 Vân, Vi
Ngày 31.07 Cô Tuệ Nhi
Ngày 01.08 Chi Hội Hedmark
Ngày 02.08
Ngày 03.08 Chùa Phước An ( Khóa Học)
Ngày 04.08 Nhóm Bốn Mùa ( Khóa Học)
Ngày 05.08 ( Khóa Học) Gđ Thảo, Hòa
Ngày 06.08 ( Khóa Học) Nhóm Hoan Hỷ
Ngày 07.08 ( Khóa Học) Ni Sư Quảng Trạm, Cô Tán Hoa, Nhóm Hương Sen
Ngày 08.08 ( Khóa Học) Gđ Cô Thanh, gđ Chị Liên
Ngày 09.08 ( Khóa Học) Nhóm Sen Hồng ( Bánh Mì)
Ngày 10.08 Ban Ẩm Thực Liên Hoa Đạo Tràng ( Vu Lan)
Ngày 11.08 Nhóm Bòn Mót Công Đức, HL Huệ Ái, HL Quảng Thiện, HL Trần Thị Hồng, LH Nguyễn Thị Chia,
Ngày 12.08 Thầy Hữu Nguyệt, Chị Liên
Ngày 13.08 Gđ Chị Phượng, Chị Liên
Ngày 14.08 Thầy Quan mà Tung, Cô Tán Hoa, Cô Thục Tất, Cô Linh Âm ( Sám Hối, Liên Hoan)
Ngày 15 và 16.08 Hội Thiện Nguyện Phạm Trần, Nhóm Hương Sen


Tin Khác