Thông Báo – Pháp Hội Quán Thế Âm 19-21.07.2019

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ, 
Kính mời quý đạo hữu Phật tử gần xa dành thời gian về Liên Hoa Đạo Tràng từ ngày 19 đến 21.07.2017 cùng với Quý Thầy, Quý Cô học và thực tập hạnh ban vui cứu khổ của Bồ Tát Quan Thế Âm.
Kính thông báo 


Thứ sáu ngày 19.07.2019 
18g00: Trì Đại Bi – Lạy Ngũ Bách Danh (100 lạy)
19g15: Thọ trai
20g00: Thuyết Pháp 
23g00: Chỉ Tịnh

Thứ bảy ngày 20.07.2019
05g30: Thức chúng
06g00: Công Phu Khuya – Tụng Phổ Môn – Lạy Ngũ Bách Danh (50 lạy)
07g30: Tảo thực
09g00: Thuyết Pháp
10g30: Trì Đại Bi – Lạy Ngũ Bách Danh (100 Lạy)
12g00: Quá đường
15g00: Trì Đại Bi – Lạy Ngũ Bách Danh (100 Lạy)
17g00: Thuyết Pháp
18g30: Cúng Hoa Đăng
19g30: Thọ trai
20g30: Thuyết Pháp
23g00: Chỉ tịnh

Chủ nhật ngày 21.07.2019
05g30: Thức chúng
06g00: Công Phu Khuya – Tụng Phổ Môn – Lạy Ngũ Bách Danh (50 lạy)
07g30: Tảo thực
09g00: Thuyết Pháp
10g30: Trì Đại Bi – Lạy Ngũ Bách Danh (100 Lạy)
12g00: Quá đường.
13g00: Hoàn mãn


Tin Khác