Thông Báo – Cúng Dường Được Khấu Trừ Thuế

*Thông Báo 
Cúng Dường Được Khấu Trừ Thuế
(Gaver med skattefradrag)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Giáo Hội vừa mới được sự chấp nhận của sở thuế (skatteetaten) về việc chúng ta được khấu trừ thuế (skattefradrag) khi chúng ta cúng dường vào trương mục của các Chùa trong Giáo Hội.

Để được khấu trừ thuế của năm (inntekt) 2017 cho việc cúng dường (ít nhất 500 kr và nhiều nhất 30 000 kr) phải chuyển đến nhà băng của Giáo Hội trước ngày 31.12.2017 vào những trương mục:

Lien Hoa KV Tempel (Oslo), bankkonto: 6203.05.15825 
Phap Vu Tempel (Bergen), bankkonto: 1503.96.78141 
Phuoc Hue Tempel (Stavanger), bankkonto: 1503.96.78095 
Phuoc An Tempel (Kristiansand), bankkonto: 1503.96.78133

Quý vị có thể gởi vào một lần hoặc mỗi tháng.
Chúng tôi phải chuyển tiếp trình lên sở thuế, cho nên chúng tôi cần thông tin những ai đã có cúng dường. Vì thế quý vị phải nhớ điền vào bản khấu trừ thuế (gaver med skattefradrag) của chúng tôi (có thể lấy xuống ở các trang nhà trên mạng hoặc ở các Chùa) và gởi trả lại cho chúng tôi TRƯỚC NGÀY 03.01.2018.

Chúng tôi có rất ngắn thời gian để chuyển tiếp lên sở thuế sau năm mới. Những bản khấu trừ thuế (gaver med skattefradrag) mà gởi đến chúng tôi sau ngày 03.01.2018 sẽ rất tiếc không có được chuyển tiếp trình lên sở thuế, và cũng có nghĩa là những tịnh tài mà quý vị đã cúng dường (trong năm 2017) sẽ không được khấu trừ thuế. Chính vì thế nên việc quý vị gởi trả lại bản khấu trừ thuế (gaver med skattefradrag) đúng thời hạn rất là quan trọng.

Lưu ý: Quý vị có thắc mắc hay câu hỏi nào xin liên lạc về 
Cô Viên Hạnh mobil: 41232513

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

Gaver med skattefradrag

Donasjon som fås skattefradrag i inntektsår 2017 (minst 500 kr og maks 30 000) må overføres via BANK til foreningen innen 31.12.17 på de kontoene:

Lien Hoa KV Tempel (Oslo), bankkonto 6203.05.15825 
Phap Vu Tempel (Bergen), bankkonto 1503.96.78141 
Phuoc Hue Tempel (Stavanger), bankkonto 1503.96.78095 
Phuoc An Tempel (Kristiansand), bankkonto 1503.96.78133

Dere kan overføre engang eller hver måned. 
Vi må rapportere gaver videre til skatteetaten så vi trenger informasjon om de som har gitt. Derfor må dere huske å fylle ut vårt skjema (som kan hentes på vår nettside eller på templer) og returnere oss INNEN 03.01.2018. 
Vi har veldig kort frist til å rapportere videre til skatteetaten etter nyttår. Utfylt skjema som kommer til oss etter 03.01.18 kan dessverre ikke bli rapportert videre, dvs. Gaver fås ikke skattefradrag. Derfor er det veldig viktig at vi får returnert skjema i riktig tid.

Skjema for GMSF_cung duong khai thue


Tin Khác