Kết quả sổ số gây quỹ kiến tạo Quan Âm Điện

     Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Kết quả sổ số gây quỹ kiến tạo Quan Âm Điện vào ngày 01.07.2017 …..
Xin chân thành cảm ơn quý đạo hữu Phật tử gần xa đã hổ trợ cho việc trợ duyên cho việc xây dựng Quan Âm Điện


Tin Khác