Phật Dạy Người Có Nhiều Đức Tính Tốt Hơn Ta là Bậc Thầy Ta…

Phật dạy người có nhiều đức tính tốt hơn ta là bậc thầy ta, ta học những cái hay của họ.

Người có cái dở hơn ta cũng là bậc thầy của ta, ta cũng học để tránh.

Người trợ giúp kéo mình lên từ từ, người làm chướng ngại giúp mình nhảy vọt, không có người nào để cho chúng ta chê chán cả.

Chỉ có chán cái hèn yếu của mình. Không có cái gì ở bên ngoài hại mình bằng chính mình không làm được chủ được tham, sân, si nơi mình.

— Sư Ông Thanh Từ —


Tin Khác