Thiền giáo của Bồ Tát

“Không nghĩ về bất cứ điều gì là thiền.
Một khi bạn biết điều này, đi bộ, ngồi hoặc nằm, tất cả những gì bạn làm đều là thiền.”

“Vào mỗi thời điểm mà ngôn ngữ không thể đi đến, đó là tâm trí của bạn. “

“Nghèo đói và khó khăn được tạo ra bởi suy nghĩ huyễn hóa. ”

“Nếu bạn dùng tâm trí của mình để nghiên cứu thực tế, bạn sẽ không hiểu được tâm trí hoặc thực tế của mình. Nếu bạn học thực tế mà không sử dụng tâm trí, bạn sẽ hiểu cả hai. ”

“Mỗi nỗi khổ đều là một hạt giống Phật, bởi vì khổ đau sẽ thúc đẩy người phàm tìm kiếm trí tuệ.” Nhưng bạn chỉ có thể nói rằng khổ đau dâng lên phật pháp. Không thể nói khổ là phật.

Cơ thể và tâm trí của bạn là cánh đồng. Khổ đau là hạt giống, trí tuệ là nảy mầm, và phật là hạt thóc. ”

~ Bồ Tát

Từ: “Thiền giáo của Bồ Tát”