Trường Việt Ngữ Khuông Việt – Thông Báo Khai Giảng Năm Học Mới