Triệt Ngộ Đại Sư lễ tán

Triệt Ngộ Đại Sư lễ tán

Vạn Hữu dịch

Tạ luân từ lâm cảnh hòa khúc từ bình bình diễn xướng

Bệnh huyễn khu

Ngộ vô thường

Bỉ khâu tương

Thụ pháp chàng

Hội khách thời

Nhất xích hương

Tức tục sự

Quy tây phương

Chân vi sanh tử

Phát bồ đề tâm

Xuất sanh tử ly luân hồi chi lương phương

Dĩ thâm tín nguyện

Trì phật danh hiệu

Vi mạt pháp chúng sanh chỉ minh phương hướng

A ! Yếm sa bà như xuất lao phòng

A ! Hân cực  lạc như quy cố hương

Sa môn giả

Học tử giả dã

Sa môn giả

Học tử giả dã

Sa môn giả

Học tử giả dã

Sa môn giả

Học tử giả dã