Bố Thí Ẩm Thực Cho Các Ngạ Quỷ Và Thuỷ Pháp

Bố Thí Ẩm Thực Cho Các Ngạ Quỷ Và Thuỷ Pháp

(Mật tông, Đại tạng kinh số 1315: Thí Chư Ngạ Quỷ Ẩm Thực Cập Thuỷ Pháp)

Đặc biệt phong tặng chức Hồng lư khanh,
Chùa Đại Hưng Thiện, tam tạng sa môn
Đại Quảng Trí, hiệu Bất Không phụng chiếu dịch.
Việt dịch: Quảng Minh.
Trước khi thí thực cho chúng sanh, mọi việc phải làm đúng như pháp, các món đồ cúng phải rõ ràng, tinh sạch và tốt đẹp. Hoặc một phần, hoặc khá ít, hoặc một món đều phải đựng trong đồ dùng bằng đồng sạch sẽ và đúng như pháp. Bằng như không có đồ đồng thì dùng đồ sứ trắng cũng được. Nếu như không có đồ sứ thì có thể dùng đồ đựng được sơn phết. Các món ăn thức uống phải dùng nước sạch mà làm ra. Mặt hướng về phía đông mà lập chỗ ngồi (cho pháp chủ), rồi mới được làm pháp sự.

Phàm ai muốn bố thí ẩm thực cho hết thảy ngạ quỷ, trước phải phát tâm rộng lớn mà thỉnh khắp chư ngạ quỷ. Trước phải tụng bài kệ sau đây một biến với lòng chân thành, sau mới làm pháp triệu thỉnh thì được quả báo phước lợi chẳng thể xét lường:

Đệ tử, tỳ kheo (tỳ kheo ni) pháp danh là _______ ,

Phát tâm phụng trì
Một món ngon này
Khắp thí mười phương
Cùng tận hư không
Trùm cả pháp giới
Trong cõi vi trần
Bao nhiêu quốc độ
Hết thảy ngạ quỷ
Người mất lâu xa
Chủ đất núi sông
Cho đến khoáng dã
Các loại quỷ thần
Thỉnh về đây nhóm.
Tôi nay thương xót
Khắp thí vật thực
Nguyện chúng quỷ thần
Nhận đồ cúng này
Xoay đem cúng dường
Tận hư không giới
Chư Phật, thánh tăng
Tất cả hữu tình
Các chúng quỷ thần
Cùng với hữu tình
Khắp đều no đủ.
Cùng nguyện thân ngươi
Nhờ chú nguyện thực
Lìa khổ, giải thoát
Sanh thiên hưởng vui
Tịnh độ mười phương
Tuỳ ý dạo chơi
Phát tâm bồ đề
Hành đạo bồ tát
Tương lai làm Phật
Trọn không thối chuyển
Người đắc đạo trước
Nguyện cùng độ thoát.
Lại nguyện các ngươi
Ngày đêm luôn luôn
Ủng hộ cho tôi
Tròn đầy tâm nguyện.
Nguyện pháp thí thực
Có sanh công đức
Đem hồi thí khắp
Pháp giới hữu tình
Nguyện các hữu tình
Bình đẳng đều có.
Cùng các hữu tình
Đồng đem phước này
Hồi hướng hết cả
Chân như pháp giới
Vô thượng bồ đề
Tất cả trí giác
Nguyện mau thành Phật
Chớ mong quả khác
Nguyện nhờ pháp này
Mau được thành Phật.

Chắp tay ngang tim mà tụng kệ trên và dùng thủ ấn (Triệu thỉnh) để làm sự mời thỉnh.

Thủ ấn Khai hầu (mở cổ họng): Bàn tay phải, ngón cái và ngón giữa vin giáp nhau, ba ngón còn lại duỗi thẳng. Không làm cái thế (tay ấn) uyển chuyển tức gọi là thủ ấn Phổ tập (nhóm họp khắp cả). Chú rằng:

Nẵng mồ bộ đế rị đa rị đát tha nghiệt đa da.

Bắt ấn này, tụng chú đây 7 biến, rộng vận bi tâm, nguyện khiến tất cả ngạ quỷ trong cả pháp giới vi trần quốc độ thảy đều vân tập.

Lại tụng chú Khai địa ngục môn và Khai yết hầu (mở cửa địa ngục và mở cổ họng) rằng:

Án bộ bộ đế rị già đa rị đát tha nghiệt đa da.

Khi tụng chú này, tay trái thì cầm thức ăn, tay phải thì bắt thủ ấn Triệu thỉnh ở trên. Chỉ có đổi cách là một lần tụng chú thì một lần khảy móng tay. Lấy hai đầu ngón tay cái và ngón tay giữa, búng ngón tay ra tiếng. Ba ngón tay còn lại mở ra chút ít, hơi cong, đây gọi là thủ ấn Khai địa ngục môn và Khai yết hầu.

“Lúc bấy giờ, đức Như lai liền nói đà la ni tên là Vô lượng uy đức tự tại quang minh thắng diệu, có sức gia trì vào thức ăn món uống, chú rằng:

Nẵng mồ tát phạ đát tha nghiệt đa phạ lỗ cát đế, án tam bà ra tam bà ra hồng.

Tụng chú này 7 biến, tất cả ngạ quỷ, mỗi vị đều được 49 hộc thức ăn, cái hộc dùng đo lường của nước Ma già đà; ăn xong đều được sanh thiên hoặc sanh tịnh độ. (Thần chú này) Có thể khiến cho hành giả, nghiệp chướng tiêu trừ, thọ mạng tăng ích, hiện đời thu hoạch vô lượng vô biên phước báo, huống nữa là đời tương lai.”

Khi tụng chân ngôn (Vô lượng uy đức tự tại quang minh thắng diệu) này để gia trì trong món ăn thức uống, cần làm thủ ấn: Dùng ngón cái của tay phải, xoa vào móng tay của ngón giữa 3 lần hay 2 lần, ba ngón còn lại giương thẳng đứng. Lại dùng ngón tay cái xoe với đầu ngón tay giữa, khảy móng tay ra tiếng. Một lần tụng chú thì một lần khảy móng tay.

Lại tụng chân ngôn Mông cam lộ pháp vị (chịu ơn pháp vị cam lộ), bắt thủ ấn Thí vô uý, bằng cách đưa cánh tay phải thẳng đứng, năm ngón tay cũng chỉ thẳng lên trên. Chân ngôn rằng:

Nẵng mồ tô lỗ phả da, đát tha nghiệt đa da, đát nhĩ dã tha, án tô lỗ tô lỗ, bát la tô lỗ, bát la tô lỗ, sa phạ hạ.

Kết thủ ấn Thí vô uý ở trên, tụng chân ngôn Thí cam lộ 7 biến, có năng lực khiến cho đồ ăn và nước biến thành biển sữa và cam lộ, có thể khai mở cổ họng cho tất cả ngạ quỷ, biến vật thực được thêm nhiều đầy khắp, sự ăn uống được bình đẳng.

Với thủ ấn và chân ngôn Nhất tự tâm thuỷ luân quán của đức Tỳ Lô Giá Na, trước quán tưởng chữ noan[1] ở trong lòng bàn tay phải có màu như màu sữa, rồi biến thành biển đủ tám đặc tánh quí[2] , chảy ra tất cả vị cam lộ, đề hồ. Đưa bàn tay ấy đến trên những đồ đựng thức ăn, tụng thần chú chữ noan 7 biến, rồi xoay chuyển năm ngón hướng xuống đồ đựng thức ăn, quán tưởng sữa và các vị cam lộ, đề hồ từ trong chữ noan chảy ra, biến thành biển sữa, lớn như vầng nhật nguyệt, tất cả chúng quỷ thần đều được no đủ, không có thiếu thốn. Đây gọi là thủ ấn Phổ thí nhất thiết ngạ quỷ, và (sau đây là) chân ngôn Nhũ hải (biển sữa):

Nẵng mồ tam mãn đa một đà nẫm, (án) noan.

Quán tưởng, tụng chú này 7 biến rồi, viết (chữ noan ) lên trên đất sạch, nơi không có người đi, hoặc dưới gốc cây cạnh ao nước, không được viết dưới những gốc cây như cây đào, cây liễu, cây lựu. Viết xong rồi, cần phải chí tâm xưng danh hiệu 5 vị Như lai 3 lần thì được công đức vô lượng.

Nẵng mồ bạt già phạt đế, bát ra bộ đa ra, đát nẵng dã, đát tha nghiệt đa da.

Nam mô Bảo Thắng Như lai, trừ nghiệp xan tham, tròn đầy phước đức.

Nẵng mồ bạt già phạt đế, tô lỗ ba da, đát tha nghiệt đa da.

Nam mô Diệu Sắc Thân Như lai, phá hình xấu xí, tròn đầy tướng hảo.

Nẵng mồ bạt già phạt đế, a mật lật đế ra nhạ da, đát tha nghiệt đa da.

Nam mô Cam Lộ Vương Như lai, rót chánh pháp vào thân tâm, nhận được an lạc.

Nẵng mồ bạt già phạt đế, vĩ bố la nghiệt đát la da, đát tha nghiệt đa da.

Nam mô Quảng Bác Thân Như lai, cổ họng mở thông, tiếp nhận diệu vị.

Nẵng mồ bạt già phạt đế, a bà diễn ca la da, đát tha nghiệt đa da.

Nam mô Ly Bố Úy Như lai, trừ sạch sợ hãi, lìa cõi ngạ quỷ.

Hành giả nếu có thể làm như vậy thì được oai quang của Phật gia hộ trùm che. Xưng danh hiệu của 5 vị Như lai với năng lực làm cho tất cả loài ngạ qủy có vô lượng tội được tiêu diệt, vô lượng phước sẽ phát sanh, được thân diệu sắc, được tâm quảng đại, được sự không sợ hãi mà tiếp nhận vật thực đã biến thành những món cam lộ mỹ diệu, mau lìa cái thân khổ đau, được sanh về cõi trời hay tịnh độ.

Sau khi thí thực, hành giả nên vì các chúng quỷ thần mà tụng đà la ni Thọ bồ tát tam muội da giới, tụng 3 biến, chân ngôn rằng:

Án, tam muội da tát đoã phạm.

Tụng xong 3 biến, tất cả quỷ thần đều có thể nghe nhận được bí pháp sâu xa, đều được đầy đủ tam muội da giới[3], được vô lượng phước.

Đã thí cho chư ngạ quỷ thảy đều no đủ xong, nên dùng pháp đà la ni mà đưa lên đường thì mới có thể quay về nơi nguồn cội (chân như). Chân ngôn Phát khiển giải thoát là:

Án, phạ nhật ra, mục khất sái mục.

Nếu tụng chú Phát khiển, trước nên kết thủ ấn, đó là tay phải làm thành nắm tay, với đầu ngón tay cái cong lại, nắm tay ngữa lên, rồi khảy móng tay cái ra tiếng, gọi là việc đưa lên đường đã thông.

Mỗi lần viết (chữ noan) lên món ăn rồi tụng 7 biến (chân ngôn Nhũ hải), cùng khảy móng tay, thì tất cả quỷ thần được món ăn xong là có thể đi vậy. Tuy nhiên, nếu chưa có tụng chú Phát khiển thì không được đi. Nếu chẳng thực thi đầy đủ phương pháp như vậy thì việc thí chư ngạ quỷ đều chẳng được trọn vẹn, hoặc có người được, hoặc có người chẳng được, uổng dùng công sức, thật khá thương thay.

Nếu có hành giả phát tâm bồ đề mà có thể đúng như pháp tu hành bằng cách đúng như pháp thực thi đầy đủ pháp thí cho chư ngạ quỷ, thì hết thảy ngạ quỷ đều được no đủ, không có thiếu thốn. Người hành trì pháp thí này ắt nên biết đó.

Nếu ai dùng đà la ni gia trì vào món ăn thức uống, rồi cầm một món ăn tinh sạch, viết (chữ noan) vào trong dòng nước sạch thì có thể khiến cho tất cả bà la môn tiên đều được thức ăn này, ăn xong, khác miệng cùng lời mà hồi nguyện cho người thí đó ở trong đời hiện tại được sống lâu, được đầy đủ uy đức của bậc Phạm thiên, thực hành hạnh của Phạm thiên.

Nếu dùng thần chú này chú nguyện vào những vật phẩm cúng dường Phật, như là nước, hương, hoa, ẩm thực, đều phải tụng chú 21 biến rồi sau mới cúng dường Phật. Làm như vậy thì cũng tức là đã đem những vật phẩm ấy dâng lên cúng dường mười phương hết thảy chư Phật không khác.

Đây là yếu quyết của kinh Thí Tiêu Diện Ngạ Quỷ Nhất Thiết Quỷ Thần Đà La Ni. Còn có kinh Cứu Diện Nhiên Ngạ Quỷ Đà La Ni do ngài Thật Xoa Nan Đa dịch.vào đời Đường.

Trinh Hưởng năm thứ 4, trọng xuân, ngày 20, Tịnh Nghiêm, lúc 49 tuổi, một lần hiệu đính.

Nguyên Lộc năm thứ 16, ngày 17 tháng 2, hoà thượng Tịnh Nghiêm hiệu đính một lần nữa.

Bảo Vĩnh năm thứ 3, mùa xuân năm Bính Tuất, được mật quỹ này, và mùa đông năm Mậu Tý, ngày 22 tháng 10, Tánh Tịnh vâng lời dạy hiệu đính một lần nữa.

Phật đản 2553

[1] Ở trong Nhị khoá hiệp giải, đoạn nói về thần chú Nhất tự thuỷ luân, có dẫn kinh Thí ngạ quỷ, so với đoạn này thì thấy thiếu mấy chữ trước quán tưởng chữ noan đây (tiên tưởng thử noan tự), do vậy mà thấy tối nghĩa.

[2] Chánh văn là bát công đức hải, nhưng trong Nhị khoá hiệp giải thì trích là bát công đức thuỷ.

[3] Tam muội da giới là lấy trí giác của Phật, tức là tánh giác của mình, mà làm giới pháp.  Chân ngôn Tam muội da giới làm kinh động để chúng sanh, trong đó có quỷ thần, thức tỉnh giác tánh ấy, truyền răn cho họ khuôn theogiác tánh ấy mà không được vượt trái.